Linus silipolaKhapulapola digim’Rina. PhD

July 1, 2007 - June 20, 2008

2007 PNG GENERAL ELECTIONS

KIRIWINA-GOODENOUGH OPEN SEAT

KHALU VALAM OBWEYOWA

(LAMENTING THE TROBRIAND HERITAGE)

Bita Wotetilasi khena, Bita uVakhamsi wala?
(Are We to Serve, or, Are We to Endlessly Hand-Feed?)

By Linus silipolaKhapulapola digim’Rina. PhD

KHALUVAKHASI OLUMOLELA:

CONTENTS

Khala kimimisi kwevilesi biga: Acronyms                                                    2

Khadabawasi tomota: Demographics                                                          3

Avela Yegu: Candidate Profile                                                                     3

Ginigini Livalela: Educational Profile                                                          3

Kheto-te: Professional Relevance                                                                  4
           
Tumila: Rationale and Objectives                                                                  5

       Kedala Dakuna: Sourcing Project Funds                                                     14                                                                                          

 Khoboda: Conclusion                                                                                     18

Naga Bwena: LPV Awareness                                                                         20

Pilasi deli Khailaila: Criticisms                                                                         21

Sibureruna: Appendices                                                                                 26-31    

KHALA KIMIMISI KWEVILESI BIGA: ACRONYMS

APNG – Airlines of Papua New Guinea

BHC – Bolubolu Health Centre

CSH – Cameron Secondary High

DSH – Dogura Secondary High

EP – Elemenatry Preparatory School

GP - General Practice (Doketatola ospeta)

HEO – Health Extension Officer (tadidokhesa mwada ‘Doketa’)

HSH – Hagita Secondary High

KHS – Kiriwina High School

LDRH – Losuia District Rural Hospital

LLG – Local Level Government

LPV – Limited Preferential Voting

MP – Member of Parliament (daMembasi)

PX- Air NiuginiSF – School Fees (Pokhala)

UN - United Nations

VBA – Village Birth Attendants Program

WHS – Watuluma High SchoolWHS – Wesley High School

WRH – Watuluma Rural Hospital

KHADABAWASI: DEMOGRAPHICS

                        Tomota            ToBouti            Khaukweda     Tawau   Vivila   

                         komwedona               

Kiriwina           28,784             16,725             5,627               15,069         13,715

G/Enough        21,182             9,999               4,318               10,669         10,523
                          49,966             26,724             9,945               25,738          24,238


Besa metoya 2000 census PNG Gabena lasolukula pela PNG tomota khalabawa. Igaugwa pela toBouti (eligible voters) besa metoya 2007 election lasisonukula.

 

 

AVELA YEGU: CANDIDATE PROFILE

Bwena igau ikugwa alivalegu avela yegu pela gugwadi vakhela gala inukwalegusi. Tuvela goli tevilemi yegila wala kunukwarisa taga gala sitana kwetala tuta tabodasi. Biga dimdim yagagu linus, ovalu igalela silipolaKhapulapola, tomwaya yagala digim’Rina, valu Okheboma. Tolukwasisiga yegu, Kwaradu, Ilalima.Iunegusi Okheboma mitaga imweyegusi tubugwa a-sewa khebubuna sasona, vasiuya deli kiu khala yosa okhekapola owada waya Lupepi - Okupukopu. E, oluiga ikeimalegu tamagu imeyegu ayosa khaukwau, sikum, ayeni khapeki e, akhetataba deli amom yonela Mweuya - Okheboma.GINIGINI LIVALELA: EDUCATIONAL BACKGROUND Aitoula ginigini Okukwewelu (Okheboma), olui ala Gusaweta, asui Hagita e olui ala Sogeri agini. Olui asui Uni agini, avenoki e atola aituloki Uni olopola. Laitoula wala vituloki e, iulemwa khadatala keda e, ala agini kwetala Uni Australia, yagala Australian National University, Canberra. Ikawegu makhala kwelima tetu olopola. (Mitaga aitoula 1987 e ulapwepu lakhau1995 – besa makhala kwelima kwetolu tetu olopola. Taga uula baweya akitobu, olui aigavau.)Mkwesi kwelima tetu olopola e, kwetala ameya oduvalusa.Ouula Koyatabu, kwetala valu yagala Basima e, ama asikemwa. A-sewa sibiga,khasigulagula, khasi liliu, bubunesi akheisaki kwevilesi, e asobubuna goli vavagi kwetala kwetala leuvagisa.Mkwewena ivagi dimdim siginigini pela valu khala nukwari; tomota bubunesi, valu khesisula, khala gulagula, liliu, lapeula o khena lamama, khala khesakhaula, khala bwena, khala gaga e mkwesina goli. Asobubuni lewokuva e akheyumari alau Australia e, agini pilatala buki minu Basima livalesi. Mapilana buki ivagi makhala ulasaiya. Avetuta lainaku aseki toituloki ivigaki sikabogigisa Uni ginigini bogwa lavinaku.Togisa mpana buki pela bivitopwapusa khala peula ula paisewa khasitetolu: tetala tolela America Prof. F. Damon, tetala tolela UK Prof. A. Epstein e, natala ilela New Zealand Prof.A. Chowning. Khasitetolu wala ikabwerisa paisewa sena bwena e, mapela letugwarisa ulapwepu yavekha lakhau. Miyawena yagala Doctor of Philosophy – miyana University khalaigimkoila ginigini. Besa uula lemweeya ledokhegusi yegula tetala Doketa. Doketa pela ginigini, gala pela maresina deli khatoula ospeta. Lavagi tomatalela olopola Kilivila, teyuwelaga olopola Milne Bay pela Doketa makwa tutela. E, pelaga PNG lavagi tevasila pela makwa study yagala Anthropology.  Pela Kilivila olopola agumwareta wala, gala teyuwegu. Modudaya, Yolisaguyau, Kalu, Toburiwada, Doctor L. Sirigoi, Doctor J. Morewaya, besa si Masters wala ikeulasi, Doketa gala. Sekumwelaga yegula itomwa Masters akharipwalaga ala akhau ula Doketa. Masters aulilai wala.Taga lema besa tuta Doketa bogwa levagi khama tetolusi. Yegula, Dr. Osia Gideon, Kumwageya, evagi doketala pela khai olopo udila e, silovala toveyola Dr. Aisi Anas, gwadila Iwa. Mtona gwadi evagi doketala natala yena obwarita yagala Barramundi. Gala ititoki dabwaritasi besa Australia wala, Daru, Kerema, ivalai Moresby e, imaga makwa kwevekha mlula Suau, Mullins harbor. Mtosi tawau khasiteyu laligewa Uni ivitulokisi e lamaga auwotetila. Besa tuta goli, Dr. Anas bogwa lela Vudal University ivituloki pela pola deli bwarita.Avetuta lavenoki Australia e, lakheita lama Uni Moresby, asetaula wala vituloki toginigini pela amakhala valu khaluvatusi.KHETO-TA: PROFESSIONAL RELEVANCE Olumolela ulaginigini, oduvalusa lelaga Australia besa bogwa makhala kweluwayu tetu lekoma lemwa. Metoya okhabopaisewa besa bogwa makhala wala levagi kweluwayu wala tetu. E, avetuta lasivila lagisi momova lapeula besa tetala tetala olopola PNG, damomovasi makhasana 60 tetu etubutobu. Pela 40 tetu bogwa laweya metoya oginigini deli opaisewa e tupwelaga momova mwada kweluwayu wala lesisu. E besa tuta lalumkwari buyai deli woula igau sitana khala bwena e, lagisemwa latola. Khena bapaisau kwelima tetu pela khala bwena Kilivila imwa khalanona e, bakheitaga bala agini ula buki pela mkwesina khabitam labubani valu valu latitaini. E, besa uula emweki nanogu latola.Uni olopola lavituloki toginigini gala teyumwa. Gudisi PNG, Vanuatu, Solomons, Milne Bay deli goli yakidasi Kilivila. Taga gala pela avituloki wala, atitaina valu valu olopola watanawa, PNG deli goli Kilivila. Tuvela goli avavagi kwevilesi study pela bipilasi Gabena amakhala bivigaki kwevilesi la projects.Olumolela vituloki Kilivila livalela deli wala – pela Kilivila sena igavekha yagala olopola valu watanawa. Pela gala teyumwa dimdim bogwa lemesa istadisa davalusa. Makwewenala study lagela latakhavati. Tetala tomwaya sena omitibogwa lema igau olatuta Guyau Touluwa e lema mesikeyala Omarakhana, Gusaweta, Obulaku e, Sinaketa (Malinowski). Sekumwelaga khala toituloki (Seligmann) imebogwa. Teyuwela khabiriya lewokuva lema isiwa wala Omarakhana – tolela UK (Powell). Tetala ila Kuyawa, tetala imwa Tukwaukwa (Hutchins), natala imwa Kwebwaga (Weiner), natala ila Khaduwaga (Montague), natala isiwa Vakuta (Campbell), tetala ila Khebola-Yalumgwa (Leach), tevilesi iginisi kukwanebu deli khevasaki (J. Kasaipwalova), tetala ila Kitava (Scoditti), natala ila Gawa (Munn), tevilesi ilosa Tawema (Bell-Krahnals, Senft & Wolf), tetala ila Omyuwa (Damon), natala isimwa Modaosi (Malnic with JKasaipwalova), Mesinari R. Lawton (Oyabia), natala isimwa Orabesi (K. Lepani) e, yegula.Tevilesi imesa kwekukupi taem wala ikeitasi (Crain,Darrah & Gardiner), (J, Raines), (K.Boedecker), budatala Swedish archaeologists alau ikerisa Sibukubaku Labai (G.Burenhult),tevilesi isunuvirisa bulagwau livalela (Holdsworth et.al.) bwadagu mtona Basima imwa Gumilababa (Maibala) e, lagela mtona khala toituloki lema Omarakhana (Mosko), deli goli mtona Oluvilei, gumParanisi (Eric – Maths/Anthropologist). Vakhela makwa wala study.Tevilesi tuvela iginisi livalela valu (Austen, L. Watson, Y. Tom’tavala, C. Lepani), lugulogwa (Narubatu), Kula deli Kukwanebu (S.B. Fellows, M.K. Gilmour, J. & L. Kasaipwalova, B. Todidayu), khabiriya (P. Modakhewau), Wosi deli Biga (Fellows, Baldwin, Lawton & Senft), valu kharewagela deli khatuwalela (Bellamy, Whitehouse, Rentoul, Monckton, Poschl & Poschl), A. Connelyy (2007), Meguva, Kula, Kukwanebu, Gulagula (Malinowski). Taga,gala wala teyumwa.Mapela kidamwa magim bukuvitusibwelaki Kilivila lakhesakhaula khena lakhabotota – mesinaku wala kuma ovalu kusiki, kweisaki, kuvatusi bibwena deli goli kwatukwayaya besa tobuboma. Pelaga khatumkoila, kula kwalawa mtosi dimdim sibuki – e avela goli yakhamesa sitana lakhaginisa livalela valu; makhawala totuwala John Kasaipwalova. Kweyuwela bukuninamsi, vakhela nukwari deli bigela khesisu bogwa letamwau – mtosi lesisusa besa tuta teyu wala. Deli goli mtosi tubovau tonukwari sitana makhala sena ‘politics’, wabu deli khamkwam lesuki dubasi kugisa gala sena khabitam senela.Pela yegula ula study oduvalusa makhala: pilatala buki pela Malinowski lakhekwabu usogu Michael Young lakhagini, deli goli iwotala Swedish toginigini ameya Ikasi, Mwatawa okwadewa e, khakerisa Labai Odubekoya (Sibukubaku) – Khalabawa tomata (whole skeletons) 18. Khasi tetu makhasana 900 tetu bo lemwa. Deli goli agini toya teyu America pela Kilivila livalela khatoula e, mkwesi goli pakula paisewala. Tuvela goli agini livalela Bwemapou, wewa project olopola Luba. Besa uula avetuta bukuwai ocomputer magim internet e maigasina goli yegila makhala digim’Rina, Okheboma, Okupukopu, Ilalima, Osapola, Khetui besa bivalapulasi wala osikwawela yagagu. Besa davalusa bulagala bogwa wala ekarigiyaki valu. Yegula lakeula lasela makwa tuta khalasia egabu valu deli goli makwa wewa project, Luba olopola.UULA Deli TUMILA: RATIONALE and OBJECTIVES Metoya ogupaisewa, oguvatusi, deli goli ogutaina titolegu adokila lavitusibwelaki valu khalagigisa, lapeula, lamama deli khala bwena deli goli khalagaga. Mapela bakho-ula pela tumalela ulakhabotota.Avetuta bitavitusi Kilivila bibwena deli goli bitaviseki deli koyakoya –dimdimgwa bwena aom - Kilivila sena wala khapisila, makhala bogwa wala letomwa – kweluvala tetu levatubolola e leligemwaga.Mesinari Fellows ekugwema lema 1890s, olui gabena lema 1900s deli goli Toukoukwa mtosina lemesa- olui Catholic lemesa 1930s, khabiria kwevekha lema 1940s lewokuva, olui Independence 1975 silovala e, lema besa tuta, bogwa wala lekarisau lakhatutala tetu.Walola miletela tameyesa taga Kilivila gala wala idaila pela bitavitusi la peula deli khala migileu dakhesakhaulasi.

Sedayasa koyakoya vakhela bogwa lekariyagilasi pela uula ivakhasisa sikabitam deli siesaesa – si peula – ibwena. Yakidasi sena vakhela bo latatomwesa. Mokwita goli bitalivala uula koyakoya iyosisa esaesa odabala sipwepwaya –yakidasi gala. Iyosisa coffee, cocoa, copra, vanilla, tea, timber – e, ilaisa ila oilovakhavekha e ibasisa esaesa ikeita imeki osivalu. Olopola goli sipwepwaya bitamweki makhala
wala. Iyosisa gold, silver, diamond, tin, sapphire, copper e, gas deli oera. Yakidesaga gala pwetukumwela!Khe, tobasila esaesa mkwesina guguwa – e yakidasi gala tayosisa. Makhesi kheyu luya khegiya wala lokwai. E, khaila valu bogwa takimatisa metoya ogubugwabu. Mokwita goli simwa dabwaritasi pela yena mitaga vakhela dapolasi khegiya wala lubwau. Gala ibwadi maketi oilovakhavekha pela bita esaesasi. Mogwa situta biwaisi deli Tomakila, iya-mwala, etc, sena wala khariyakhaula mitaga bikeita bima pela wala lubwau. Mwagoru vakhela khalapaisewa gala, igau wala oyumasi topupwakhau, Jean Luc Crittin usola DennisYoung . Yakidasi igadesa mesinaku wala tololuwa yakidasi.Esaesaga mokwita  gala tatakhavatisa ibwena.Khalabawa dayenasi olopo Pacific bwaritela kharitopola mokwita Indonesia, Taiwan, Diyapani, Saina, Amerika, Europe, Singapore, Korea e, Phillipines. Pela uula gala tayosisa wotela, wagela, puriza, khala nukwari kedala maketi oilovekha e, khabitamla goli mokwita. Khabitam bitakhabitamsi mitaga takhanunumatasi khala wotetila. Tapakhesala bitawotitarisa gugwadi sikaboginigini bibwena pela bisausa makwesi khabitam e bipilasiga valu. Besa uula bitagisi Kilivila sena lamama senela. Lakeda pela bibasi esaesa letaboda besa tuta.
Kidamwa Kilivila gala laesaesa e, lakeda vakhela letaboda, iboda tomotela besa tuta bidomsi – taga gala idomsi. Avakha uula? Kilivila la peula deli kedala laesaesa mesinaku wala bivatobu odubasi tomota. Mapela dapeulasi besa wala tomota. Tomota bikarewagasi, bitagwalasi deli bikatotilasi e valu bidaila, pela tubwa makhateki khala kibwabwela.Kilivila lapeula deli khala vilavila isisu olumolela PWETUKULA deli PEULAKI – mkwesi kweyu levagi makhala khelagilela DUBUMI. Dubumi pela wotetila besa kwetala dapeulasi – kheuwala Dubumi. Khalavilavilaga Kilivila mokwita kwevekha isisu odubadedasa – KHABITAM. Mkwena ladokila Guyau labobwelila kwevekhala besa tomotela Kilivila. Khabitam gala bikarituri odabala Kilivila – tubwa tubovila bimesa bilosa taga Khabitam bisisu wala.Igau Kiriwina High School (KHS) gala bitori e, mtosinaga gudisi Kilivila bilolosa Wesley High (WHS), Cameron High (CSH) deli Hagita High (HSH) – e, besa omatala wala bisakhawarisa, grade 7-10. Avetuta bima khalaigimkoila tetu, saiya biwokuva, prizes komwedona wala gudisi Kilivila bikokeulasi. Toituloki  koyakoya deli dimdim sikaboyakhaula deli sitakhenowa amakhala besa? Avakha ikamkomasi gudisi Kilivila emweeya sena wala khabitam? Tevilesi goli tommwaya oduvalusa ikebigasi mwada kwegivayelu. Mitaga yegula ula dubumi senela besa Kilivila khala vana o, khena khala vilavila.Gala tuvela! Bogwa letobu. Besa tuta Kilivila lakhabitam deli khekwabula bogwa mokwita lekapusi. Lugulogwa deli goli vayola khala wawai e, khabitamla goli bogwa letubutobu. Pela bukunukwarisa KHS lakhabotota olopola MBP besa tuta khelui - lasta – gala pela vakhela wala, taga khabitam makhala wala, bo lekapusi. Tetu tetu avetuta saiya biwokuva mkwesi High School komwedona biveseisi avela sitoginigini mokwita omatala – e, yakidasi lastabeula - kheruyeki. Gala tona ilolosa pela grade 11-12 e, vakhela ikikeitasi imemesa tasisimwesa ovalu.3. Khanagila: Crux of the MatterYegula uula latola pela avakha lavitusi e, magigu basimiriwari Kilivila lapeula deli bauri lakeda bisibwabela. Pela uula adubumi Kilivila lakeda biesaesa deli tubwa makhateki sikabomwasawa kadatinidesi wala oginigini. Magigu bapusim GINIGINI – gugwadi BIGINISI BIBWENA deli BIKABITAMSI BIBWENA.Latum titolem bukubani mokwita pilasi kwetala kwetala okedala mani. Latum titolem bitoilaki pela khamsagari, semakhai, khamyena, mbwala ayani, mdinghy o, galaga mturaki. Gala MP, gala yakhamesa candidates. Yakhamesa lagela besa mkwesi kweyu peni lakhakiputukwesa yumami, makhapwasi khapwayu khamisugwa, raisi - besa pela wala khetamnabela votes. Taga gala mokwita. Avetuta wini, bakhalosa khakhamsi khama raisisi e bukukikipakhalasi goli ovalu. Pela bo khamapwemi!Mapela, pirisi yokwami kuvitusemasi bibwena. Mabubunelasi amakhala, gala pela lagela wala okhomlagela, oyebweri taga amakhala tuta omatadasi, litumiya deli goli inidayasa deli ludetayasa khalamwau valu lekikausa yumyambwata. Kunakhegarisa mabigatonasi deli makhatubayasasi pela paisewa bibwena. Amakhala bakhaigakhesa olopola kwelima tetu e, avakha mokwita bisunapula, khena ibwademasi khena gala.Vakhela candidates gala wala imweki uwasi pela paisewa khala litetila. Pela uula idubumisa bisepulakisa tomota e, makhala goli mtosina tolebusi kheori yagasi mwada Komiti deli scrutineers pela candidates. Mtosi magisi mani, o khena paisewa deli MP gala pela valu khalamwau ikaiki uwasi. Besa uula khaukweda tabodela gala ikaiki uwasi. Mesinaku wala bi-iyekurisi candidates pela biudaposasi e bikamkwamsiga. Mwkesi wa-bu kidikedala deli bugumata. Mtosi gala ibwadi bisimiriwarisa valu.Lagela uula PNG government etitaki khegaga besa gabena valu valu ituwari edidokhesa sena ‘corruption’ (velau, tabibila) deli ‘failed states’ (gewagewa kharewaga) uula mokwita levitoula malepona. I-sekewasi mtosi, igisemwesa goli candidates deli MPs iyosesilasi e, avetuta bisuisi wabwala kweveka gala, kipani wala. Kugisa, pirisi ToVote kuvatusisi bibwena e, bitayamatasi bibwena. Kharewaga oyumami pela khala bwena tubwa makhateki. Taneisa litudayasa khasibwena mokwita e pela bimanumkeri woula nabweya bugiyu. Bodesi wabu - ‘politics’. Makwena gala kwetala simuri pela ‘politics’, makwena yagala wabu. Simuri pela wala bagula khalabwena, makwaga mwada simuri o ‘politics’, gala - isunupuleya gewagewa wala nanamsa deli paisewa. Teyu wala tokwam komwedoga togisa wala. Gugwadi khasimolu okhaukweda. Mapela gala kweta simuri makwewena ‘politics’. Vilamla ginigini gala kwegwadi. Mesinari (United Church) lemesa ivitoulisa – taga vakhela pela wala buki bomala khala nukwari. Gabena ima ipilasi taga gala mokwita, olui Catholic Church lemesa makhasana 1930s e, mokwita sitana peula ibasisa: itori Gusaweta deli Okhekoda lagela sena peula toginigini lemesa mkwesi valu opapasi. Gabena mokwita itola iloki khatoula iwotitari. Avela mtosina gugwadi teyu leginisi lebwena emweeya veisiya ibanisa sitana pilasi bwena deli goli siguguwa makhala bwala ayani. Avela mtosi gala, mapoulana wala itotasa – makhala otumisiya lemwesa e, lemesa litusiya bogwa makhala wala. Skuru sena vakhegaga olopola Kilivila taga khabitam gala ibasi isinivekha mesinaku wala isivivila olopola Kilivila. Gala isunapula mokwita, bila isaiya valu ituwari, oilovakhavekha e, bimweeya bibasi khabitam bimeya oduvalusa. Khalabawa dabuboyasa avetuta bivenokisi Top-Up deli goli KHS ikeitamasi imesa wala tauvagugulasi ovalu. Besa uula sena ekaiki woula besa tuta pela turi e, tagisemwesa tauwananasi pela Vocational deli Technical colleges.Pela Elementary Preparatory (EP) schools, Primary deli Top-Up, sena wala vakhegaga khasipwetukula oduvalusa. Inisiya gugwadi ipeulakisa khalabwari gugwadi khasi kalaga, khatuloluta pela ginigini sena wala peula. Tumisiya goli makhala wala sena peula savari pela gugwadi si School Fees (SF). Sena wala bweikwana gugwadi dubasi taiyakhaula EP, Primary e bilosa Top Up  ikokeulasi prize: “Kwalai tau?”, “A, bo bila High School.” Mwasawapopu nona, eseki goli gwadi nanola esalau, veisiya ekanekelasi paisewa pela pokhala, deli sinakusi bilaguva gala pela khatuyawana.Mitaga makwa tuta gugwadi bisuisi KHS, bitobu dubasi e bikeitasi bimesa isimwesa ovalu ibagulasi. Talivalasi mwada elapi ginigini gugwadi: mitaga gala pela ikanunumatasi gugwadi  o, khena veisiya ipakhesa khala pwetukula pokhala deli goli siguguwa e, sibwaga. Toituloki gala ipakhesa vituloki mitaga KHS khala khatoula sena mwau – leliya kwenatola! Sena vakhela tetula militela otameyesa tagisakhesa wala. Taga Kilivila lakeda pela khabitam makhadana wala khadatinidesi. KHS khalamwareta wala olopola Kilivila, gala kweyuwela. La gate Kilivila bikabitam mauduyana wala. E taga mauduyana wala evabudaboda Kilivila matala, lakhabitam deli lakeda biesaesa.Igau taitusisa KHS bibwena. Lagela makwa tetu 2007 khalabawa toginigini 400 esuisi pela grades 9 & 10. Bitalivila makhasana 200 grade 10 lagela. Mitaga avetuta nabweya bugiyu bisaiyasi makhasana wala 10 khena 12 toginigini bilosa CSH, HSH deli DSH. Komwedosi goli tadoki wala pilapala ekatudumani bikeitasi bimesa ovalu tasimwesa. Nasila goli bweikwanelawa gugwadi dubasi tayakhawarisa Top-Up lemeyesa, prizes lekokeulasi. Pela mtosi Top-Up levenokisi e lesuisiga KHS, gala pela khatuyawana gugwadi. Dabala valu, dabala valu lesuisi KHS. Taga amakhala besa taigakhesa?KHS toituloki khasibawa besa tuta 13, mwada 14, gala goli tetala bo lesakhaula lela CSH. Gala komwedosi simwa sibwala, sopi wa tank wala e, pela light Pawa (Genset) tokwarewaga. Classrooms gala tona, tumila sena kwekekita. Avetuta bitavakhana high school e, bita khabitam bibwena. KHS library besa tuta bukila mpasino pilabubogwa – vakhela lekikisisa wala gugwadi lemweyesa irigemwesa. Mpasi khegiya homework bitavavagi yagasi textbook – besa tuta pilatala tevasi pilatala. Kidamwa tetala bikau bitakutu pela nabweya saiya, e amakhalaga mtosi tetolu?Toginigini si dormitories (bwala wewasi deli masisi) gala wala bwena. Makwa vivila sitana yawesala taga makwa tawau kwepunupwanana wala komwedona. Olopola gala wala ileya kharitulela pela biwewasisi bibwena oluiga ginigini. Gala pawa pela light bugibogi khabo study, deli gala sopi. Pawa tokwarewaga e bikatumkulai khabitam metoya ostudy bugibogi. (Silovala  wala KHS genset lekamdisa e lema sitana light mitaga khena tubukona wala omatadasi e o khena nayuwela e bigaga tuvela. E, bikeita gola bila odokhala.)Bogwa gala genset e,sitanaga khetala rampa deli kharesina tagimwari pela bipilasi gugwadi sistudy. KHS gala lamani pela mkwesi guguwa. Veisiya goli leiyomwausi wala gugwadi sibwaga deli si pokhala e, mwadaga bitalukwewa bineisi tuvela pela rampa deli kharesina.Besa uula vakhela gugwadi Day students wala e, gala tona Boarders (tokwanawa oskuru). Sekumwelaga Boarders besa gudisi wala waSimla o,avela sena khaduwanoma o, khena avela ibwadi bimapu boarding fees. Mtosi gugwadi Boarders vakhela tuta khasimolu wala pela veisiya sena mwau si bwaga bimeyakisa. Kidamwa kweokuva lula e, gala wala ibwadi bukugini bibwena o, khena bukwabitam. Mtosi Day Students, vakhela tuta olola wala biyobarisi ginigini. E, avetuta bikeitasi bimesa ovalu, sena khasi somata e, gala wala bivagisa homework bibwena. Pela ovalu sena yobosa deli bibdubadu khabotamnabi, deli khopituki wotetila besa veisiya. Kidamwa khaboginigini sena gewagewa deli gegedu e, deli khaduwanoma lola, besa sena nanakwa tamnabi bitabubwadi otapwala keda. Tevilesi gugwadi bisewesa gala, besa taina wala Losuia waopu biuvalutusi.Lagela gugwadi evigakhesa ginigini KHS khasi tilaula deli mwada tadokhesa elilapi deli esulasulasi otapwala keda, taga uula makhala. Khaboginigini gewagewa deli sena tagisakhesa e gala nanakwa tawotitarisa ibwena. Tomota elapedasi bitapusimsa tokwarewaga bitoilakhesa e, deli tokwarewaga gala immweki uwasi bitoilakhesa. Mapela olayogewagewa KHS esekemwa toginigini litudayasa lemamasi e, lekikeitasi lememesa ovalu tasigugurisa. Lemweeya valu lekasewaki e, latapupwadedasi sena turi khatubwabwawa. Taga pakula yakidasi wala. Mapela ToVote nabweya bugiyu, pirisi kunanamsasi bibwena.  Makwa skuru gala computer, TV, tereponi, fax, internet access, gala turaki, gala waga obwarita, gala lanurse e, mkwesi goli gugumwaya. Waga pela bikatumkulai khabitam makhala khena bilolosa Bwemapou, Muwa, Tuma e, makwesi goli valu. Ginigini gala pela oclassroom wala, taga gugwadi bisunupuleyesa bilausa oyosewa pela bigisaki mitasi titolesi. Turaki pela bipilasi school la Admin runs, gugwadi si keda deli sibwaga. High schools komwedona olopola PNG iyosisa computer pela bikamtumkulai sikabitam e sinukwari amakhala valu valu olopola watanawa. Bwena, taga talivalisala. Kidamwa computer lessons bitaitourisa KHS e, bimweeya litudayasa bwenaokuva wala.
   
Avetuta bukuitusi keda komwedona letaboda e, besa dimdim ledidokhesa kheyola boteri. KHS lakhetota besa tuta bo ebwadi bitadoki kheyola boteri. Kidamwa bukugisi makhena boteri, osibula khedumwalu wala lema ela oilavala e, eitoula levasisikwa. Osibula ela oilavala besa toginigini khala bawa oTop-Up lesusuisiga KHS. Avetuta levakhanasa okheyola boteri besa bogwa olumolela KHS, grade 9 deli 10. Pela senela sisikwa okheyola boteri, esekemwa toginigini ekomsekikinasi avela bipeula bila grade 11 deli 12. Teyu wala tetolu bilosa e, mabudanaga komwedona bikeitasima bimesa tasimwesa ovalu. Pela makhatupona okheyola sena sisikwa, sena mwau.  E, besa KHS layogewagewa deli lakhepwapota.Besa uula, bweikwanelawa gugwadi dubasi bisunapulasi Top-Up e, avetutaga bilosa KHS biwesa igigibwadi kheyasi. Ikimmari wala siginigini ikeitasima imesa ovalu tasimwesa. Mapela makwa ginigini KHS besa tuta ikwani wala bitadoki kheyola boteri. Avetuta bitaitusi makhala, KHS sena mokwita kwevekha la sula pela ikubudubwadi Kilivila lakhabitam deli lakeda biesaesa. Besa uula mtosi teyu gugwadi bisuisi CSH deli HSH gala, khelui wala. Bimweeya Offer pela paisewa gala mokwita bwena bibanisa. Mokwita wala kheilugwala gugwadi dubasi Kidamwa gala bitakibwelakisa besa tuta bwena aom, desi takhatusunupuleyesa gugwadi metoya oginigini. Taga tayomadasi tuta – gala ave High School tuvela bisuisi. Khenaga gala, bwena kunei keda kulau latum igini Alotau, Moresby, Lae o, khena ave valu sitana bwena. Pela gugwadi sikeda khadatinidesi wala oduvalusi - KHS mitaga, khadagewagewa khadamwedona. Segwaya, uula latola pela magigu baWOTETILA – gala pela baMWASAWA ‘politics’ (uulela WABU, KIPEM, VELAU, SEPULAKI, SINAPU) o, avakha political scientists edidokhesa PAROCHIALISM (makhala khatuyawana deli paisewa gewagewa). Sena agumitagasi avetuta babwadi tomota bikatupoisi “Ki bukumwasawa, khena gala?” Yegula latola gala pela mwasawa taga bawotetila. Makwena khabotota gala pela mwasawa taga kabowotetila pela tomota. Avela ikatotila biwotetila pela tomota deli valu khalamwau e bitola ipaisewa. Avelaga magila mwasawa bwena bila inei lamwasawa ave valu wala ikikemwana. Davalusa sena khalamwau mapela gala iboda bitaigakhesa khatuyawana. Sekumwela goli esaesa gala tayosisa bibasedasi bitaiyomada omwasawa. Mkwesi kweyu khaula wabwema pela gugwadi okhaukweda, tawa. Desiga aom pakhela valu (sagari, khommakhava), deli gabena, tapwaroru bogwa letomkuwasedasi. Latamamasi e,valu emama, bwena goli bitakhaliyeyasa makhala nagowabida!  Magigu basebwelaki Kilivila lakeda pela bikabitam bibwena deli goli khaukweda kwetala kwetala khala peula. Besa tuta toginigini EP lelaga Top-Up khasibawa makhasana 10,000 taga 400 wala esusuisi KHS olopwa kwetala tetu. Taga mokwita iboda makhasana 1-2000 toginigini bisusuisi high school. 400 besa vakhodari wala, gala khalasikeri dabala Kilivila.Tuvela magigu KHS khala toituloki bila makhasana 70-100, la tumila khala itopela pela besa tuta sena kwekekita. La classrooms bibawa, toituloki sibwala bibawa, la library bikwevekha deli labuki bibudubadu e piluwovau, gugwadi si dormitory bibawa khena makhala kweyu tawau, kweyu vivila. Science deli computer laboratories deli goli kweutona equipments, turaki, waga, auxiliary staff makhala gardeners, cooks deli cleaners. Internet access, phones, faxes deli TV. Toituloki khasi Pay biduwosisia, entertainment centers, swimming pools, etc. Sopi makhala BoreWater Systems, GenSets, Post Office, Clinic deli Banking services bisuisi. Magigu State of the Art Building Site Construction pela Kilivila lakhabitam.KHS tumalela khena bo bwena e, bila Ogumgwam besa kidamwa Lubatolu bodela bikabwerisa. Kidamwa bo bwena e ula offer besa veidayasa mesinaku wala unlimited SF exemption (sipokhala) pela Lubatolu litulela deli dalela tubovila tubwa. Vevai deli tubula gala, taga agreement tetu tetu bita review-usa wala.Taga bikugwa Feasibility Study e, adoki khala bwena bita yosisa sodasi mtona gumSuau Dr.Winter Petelani bivagi makhala Chief Engineer Designer Consultant. Lapaisewa besa tuta makwa bwala kwevau opapala Radio Milne Bay Alotau e, deli goli kwevau mess (toginigini sibwala khamkwam) pela Cameron Secondary High. Sena bweningaga toKinana lapaisewa.Makhala KHS baigaki e, makhala Watuluma High School. Pela mina Kilivila deli Goodenough khadamwausi bo makhala wala. Taga gala pela KHS wala, kwetala tuvela project laninamsi. Makhala skuru laninamsi e, makhala speta. Besa tuta khadabawasi Kilivila tomota makhasana 30,000. Makhala goli khalabawa aid posts e, makhala khatoula khala migamaga. Ituwari gugwadi, tubovau, vivila khasimwau,tommwaya deli goli nunumwaya. Makwesi aid posts komwedosi wala makhala . Nurse tetala wala, bwala bulupusapwasa, valu liya, vakhela tuta maresina gala wala – mimirisi bitatulatula wala bila natala, nayu, natolu tubukona gala maresina. Besa tuta aid posts makwesi simaresina titolesi wala biudaodasi, gala makhala emwemwa bikokeulasi metoya Losuia ospeta. Besa tuta si-oda pela maresina metoya wala Alotau bimema. Kidamwaga ekasai si oda e, bimwemwesa wala Losuia isumsomasi lamaresina. Tuvela wala iyomwausa Losuia lapaisewa.Besa uula bitagisi makwesi aid posts makhala welova – pela uula gala ileya inasi. O khena bogwa inasi taga sena nagewagewa - Losuia ospeta. Makwa Losuia ospeta mwada daspetasala – Losuia District Rural Hospital (LDRH), mitaga besa tuta gala kwetala Rural Hospital makwa,ikwani wala bitadoki kwetala sub-health center. Nabweya bugiyu bivagi makhala kwetala aid post – bikapusimolila mokwita.Besa tuta latopaisewa khasibawa 13 e, sibwala kwebubogo, gala wala khala ripeya: gala light, gala piped sopi mesinaku wala ikegabwelasi mtosi avela simwa khasi tanks. Topaisewa bikimtamotasi ospeta e, bikolileusa wala bikeyumarisa osibwala iwinasi yumasi, pela ospeta gala simwa sopi. Toilet bo makhala wala, tevila ikirikerisi opapala bwala galaga deli wala tokwatoula bilolosa Khebutu khena orumata.Makwa speta gala laDoketa – bogo igau ola tuta tobubwaluwa, Dr. Gerrits guma Dutch – e lema guma Highlands Dr.Ninipa sitana iulusi e, letobu pela paisewa khala migileu. Pelaga besa lema gala wala sitana khalabwena: gala turaki, gala waga, gala Operation Theatre (Oitieta), gala x-ray room, gala morgue, gala bwala khabovalulu, wards pupagatu deli kwekikekita, gala sibwaga tokwatoula, gala outreach programs pela check up on epidemic outbreaks (leliya) deli goli immunization, pre/post natal checks besa susuma deli valulu. Makwesi pela bivitusisa khatoula e amakhala bimeyesa ospeta deli goli torautom bikeyumarisa osivalu.Silovala bala Wabutuma abigatona e, otapwaga keda lavagwari natala vivila navalulu usola inala. Minana navalulu khalagigisa mwau wala mapela latula napwapwawa ikopwi inala e, nailelaga ililola manum manum. Akhatupoya navalulu elivala ospeta erautomsi lemesa gala pela tokhamaresina lekeitamasiga. Ilesi Yalakha e, besaga elolasa Losuia ospeta bikeitasiga osivalu. Turaki gala ospeta e, gala simani pela bimapusi sikeda mapula. Mtosi mwada  khasimwau e, khatitekinaga. Kidamwaga mtosi sena khaduwanoma makhala Kitava, Vakuta, Khebwagina, Kudouya, Kheleula, Simsimla e, sena wala khapisisi.Makwa speta gala la pawa mapela gala light deli goli gala sopi.  Kwetala bwalela flush toilet mwada eulaisa pela tokwatoula taga sopi tokwarewaga. Gala baturum pela tokwatoula, valu liya, e topaisewa bikibugibogisi paisewa wa rampa wala. Taga rampa mimilisi tokwatoula si rampa itugutogusi. Besa tuta khetala rampa leiyusimsi mitaga makhena rampa VBA la rampa etogusaga lemeyesa ipilasi sipaisewa. E pelaga kharesina besa oyumasi wala topaisewa bikarewagasi. Vakhela taem topaisewa sena wala khasimwau e deli wala sipeulaki metoya onokhapisi besa tomota.Besa tuta mwada bwalela pela khabovalulu ga, tabudatala wala, bo makhala buriyamata. Kwetala bwala kwevau iulaisa e, tabudatala ikariturisa pelala khabovalulu deli laopesi. Taga gala wala iyusimsa pela gala sopi deli light. Mapela besa tuta Losuia ospeta bogwa mautuna wala buriyamata.Vivila deli nunumwaya khalabawa olopola Kilivila makhasana 14,000. Makwa tetu 2007 khasibawa vivila bitapoi yumasi makhasana 1400 (746 besa Obweria bilaga South ). Ki, bwalelaga sikabovalulu vivila mwada bo mautuna wala? Kidamwa kwetala yam telima vi-vila bitapoi yumasi e, amakhala bitaigakhesa? Okhevalulu latuta guguwela paisewa komwedona wala oboera bitota. Paraimesi khetala wala, taga kharesina wala tokwarewaga. Pela gala avela bipoduyuyui wakova. Makwa bwala leulaisa mwadala pela operation (tatai)deli khabovalulu mitaga tokwarewaga sopi deli pawa pela bipilasi Doketa sipaisewa. Galaokuva wala.Mokwita goli 2006 Losuia District ikau prize (K1500) pela ‘most supervised deliveries’ olopola Milne Bay. E besa vakhela Village Birth Attendants (VBA) sipaisewa. Taga bukuitusi bibwena VBA besa tuta khalamwau bo makhala aid posts e, makhala VBA. Makwa project UN laproject Tobwabwau Joe Anan levitouri. E sena bwena omituvaula leitourisa .Valu valu itolasa e, nunumwaya itureninisi e, iyamatisa vakhela valulu khasimwau ovalu. Mitaga kwematala tetu, kweyuwela, kwetolula, kwevasila e, bo bwena. Kwelimalaga bila ikapusi. Pela laguguwa ikwebubogwasa e, gala mani khalakhemapu, kharesina gala, paraimesi gala. Vakhela poduyuyui wala wakova. Nunumwaya tokhevalulu sena khasimwau ikikausa deli sipeulaki. Kwetala valu ala e, akhatupoi amakhala sipaisewa e natala numwaya elivala besa tuta nauvalulu veisiya bo ekilovasi.“Mwada la khai, labwaga, lakharesina besa komwedona wala oyumamesa. Silovala khapapeulasi wala e natala numwaya lemeya pilayu wala khala navalulu. Latokhewa laluki vivila pilatala bo bakhoma epilatalaga navalulu. Pela bakham bipeula wowogu e balaga anei sitana dabwagasi deli navalulu.”Mapela avetuta bukuitusi bibwena VBA lapaisewa besa kwetala khabopilasi mitaga mamaokuva wala. Pela uula VBA gala ileya inala besa khalamwareta wala lesisakhaula. Gala deli Losuia ospeta.Laguguwa vakhela titolela wala. Khalabwena wala bisui bima osikwawela Losuia ospeta. Mitaga bikugwa wala bitayumwenisa Losuia ospeta bitobobuta e oluiga bisusuisi makwesi health programs makhala VBA.Avetuta lasumwa Alotau a nominate e akhatupoi besa tetala Doketa – gwadila yakidasi, Toyalakha latula, Dr.G. Tokhabilula. Khawagu:”Bwada, Alotau ospeta okkuppaisewasi kugisewa avemwau sena isirigaga oduvalusa lemmeyesaga Alotau?”Eyokewaga: “Nunumwaya leiyomwausa Okhevalulu.”“Ki, avesikedaga lememesa Alotau?”Emapugwa: “A, wawaga deli okheyoyowa.”Pela wawaga, khe gala wala sena khaduwanoma. Tubukona wala lemwa, natala sodasi namomwau e otapwala wala milaveta ikariga. Nayuwela, Bopiyakwa, amakhala khalamwau egadi gidageda otapwala milaveta e, tuwalaga eluki mwada bipeulaki wala pela tawau deli esigwarisa. Makhasana East Cape besa bogwa edaila khala gigisa senela. Pela wawaga bila Alotau gala wala kwetala khabopilasi. Vivila sena wala khasi mwau!Pela okheyoyowa – kheyoyowa layam bilola Alotau Monday deli Paraide. Kidamwa minana vivila egadi gidageda Tuesday o khena Wednesday, khapisila wala senela. Vakhela mwau khatoula Losuia olopola ikatuparisa wala (deferrals) topaisewa bitomwa khala tulatula ave bobwelila wala bivilobusi. Kidamwaga makwa mwau bibwadi ola yam kheyoyowa mitaga tokwarewaga mani bitala Alotau – K440 tetala bitala Alotau. Ospeta gala lamani bimapu kheyoyowa bitala Alotau. Ki vivila bikanuvivila wala e bitamwaga tayoleleu khatuyayola. Tatobudaki khatuyayola bitamweki kheyoyowa bo leyowa e, amakhala besa? Khenaga latabwadi kheyoyowa, ibwadi wala pela namomwau e, amakhalaga toyamata, deli sibwaga? Kidamwa gala veisiya Alotau - sena wala mwau senela. Vakhela torautom ospeta Alotau sena khasi mwau ibubanisa pela gala bwaga, gala bwala deli gala keda bikeitasi e, bisivivilasi wala deli khasi molu.Silovala mtona toGumilababa leweyasi oyowai, gala wala dimlela esiyelasa okheyoyowa elausa. Pela okheyoyowala e, iburigaga. Khalayamgwa Losuia speta bwena deli Doketa e, bogwa sitana bipilasi. Besa uula wawaga deli okheyoyowa gala wala kwetala khabopilasi. Khalabwena wala bitasimiriwarisa Losuia ospeta. Bogwa lebwadedasi bitavagisa,mesinaku wala desi gisaki. Gala bilapedasi, mesinaku wala bitakhatotilasi – yokwami deli yegu. Desi tuidaki mitaga bitatoilakhesa valu khala mwau mokwita.Pela bukunukwarisa besa tuta Kilivila gudisi da Doketasi khasibawa pikekita wala bibwadi teluwatala: Dr. G.Tosiyeru (G.P. Moresby), Dr.W. Toitopola (maresina), Dr.G.Tokhabilula (Alotau), Dr. G. Kariwiga (nunumwaya khevalulu omatala PNG olopola), Dr. Toposona (Acupuncture – mina Saina sikabitam), Dr. L. Sirigoi (G.P. Community Medicine), Dr. J. Morewaya (PNG’s Chief Pathologist) e, Dennis Tokunailaguyau – eginigini taga omatala lesisakhaula.Toveyola Dr.Morewaya lakhabitam lekugwewa olopola PNG pela kidamwa veyom lekariga emagimgwa bukunukwari amakhala khala lewa o, khena aveposeni lekoma –mesinaku wala biladuduri bimwa e bikatuviri khata, lopou, khapuwa, sileu e, bilukwem ama uula e, bimwa igini la ripoti birigewaga bwadala iyemibwadisa. Khe, mtosi gugwadi latakhalu igasi gudisi yakidasi, veidayasa, litudayasa, gala pela koyakoya. Taga gala wala imemesa oduvalusa pela bipilasisi valu khatuwalela. Sikeda Alotau wala bitubutobusi e bikikeitasi.Iga Alotau akhatupoya Dr. G. Tokhabilula:“Bwada, kidamwa lawini e latobudakiga ulai daspetasa e, avekedaga sitana bima oduvalusa ipilasi datokwatoulasi?”Elivalaga: “Tuwa, maresina deli guguwala paisewa laiyosi. Mesinaku wala kumapu ula ticket deli khabosisu mapula e bawa khena kwetala o kweyu wiki e badodougwa tokwatoula valu valu
Besa metoya 2000 census PNG Gabena lasolukula pela PNG tomota khalabawa. Igaugwa pela toBouti (eligible voters) besa metoya 2007 election lasisonukula.
Valu kwetala kwetala lataini labigitoni khalabawa kweluwalima-kweluwayu-kweyu (72) e, asivaluwalima-sivaluwayu-sivatolu (73) bigatona. Olopola kwetala yam, khena basivayu , galaga basivavasi bigatona; khaukwau, lalai, kwayai, galaga, wabogi. Besa olopola tubokona May 25th e, isakhawari ila June 29th – bitalivala makhala kweluwatolu –kwevasi (34) yam olopola. Mokwita goli kwevasi yam gala awotetila pela uula kunakuna deli goli agusomata e agisemwa akhapwi yawegu sitana. Bitasonukuri khalatomota olopola Kilivila pela labigitoni besa bogwa makhasana 29000. Valu kwetala kwetala khalabawa olopola Kilivila makhasana kweluwalima-kweluwavasi-kwelima-kwetala (96). Kwevilesi wala valu/khatuposula vilokikekita gala aloki, pelaga vilovakhavekha bo laiyai. Makhala Simsimla gala ala, Lobuwa, Siviyagila, Giligali, Waruma, e vakhela kwewovau valu avalai,- makhala Orekoreko, Okhoridakwa, Okirimwa, e makwesina goli. Kwevilesi abiya alau poulata khababwela makhala Yalumgwa amweya Oluweta e, Moligilagi amweya Bawai. Vakhela ulataina alilola wala e, kwevilesi tuta wa baska, deli wa dinghy. Oturaki gala asivatala – khailela biga - atabu.
Tomwaya Dennis Young, makwa election lewokuva olui leburigaga, April 2008 - mitaga yamala igau moimwamova. Kumtakhavatisa  bibwena.
Silovala Tolukwabata latula egini veyala sileta eluki amakhala Lae Tech college olopola sala lesisakhaulasi pela uula ikokolasi sena bidubadu computer lessons e, mtosi gala inukwarisa. Ininayuwasi bimamasi. Minawena yakidasi epeulaki wala eginigini deli la tapwaroru.
Iga kugisesa Rodney Clark usola Serah litusiya. Avetuta egudivakhavekhasi ki ,kudokhesa sitana ikaiki uwasi pela litusiya biginisi KHS olopola. Gala wala. Pela uula Skuru gewagewa e gala magisi litusiya bimesa gewagewa wala. Mapela, ekarewaga siesaesa ewitarisa litusiya elosa oilovekha iginisi. Yakidasi magigu makhala – desi yomada esaesa okhomlagela deli sagari e, gugwadiga khasi mwau bikanuvivila omitadesa.
Personal Communication, HEO Damien Tolawaga,  Losuia DRH, 16.06.07

 

Toveyola Dr.Morewaya lakhabitam lekugwewa olopola PNG pela kidamwa veyom lekariga emagimgwa bukunukwari amakhala khala lewa o, khena aveposeni lekoma –mesinaku wala biladuduri bimwa e bikatuviri khata, lopou, khapuwa, sileu e, bilukwem ama uula e, bimwa igini la ripoti birigewaga bwadala iyemibwadisa. Khe, mtosi gugwadi latakhalu igasi gudisi yakidasi, veidayasa, litudayasa, gala pela koyakoya. Taga gala wala imemesa oduvalusa pela bipilasisi valu khatuwalela. Sikeda Alotau wala bitubutobusi e bikikeitasi.

Iga Alotau akhatupoya Dr. G. Tokhabilula:

“Bwada, kidamwa lawini e latobudakiga ulai daspetasa e, avekedaga sitana bima oduvalusa ipilasi datokwatoulasi?”

Elivalaga: “Tuwa, maresina deli guguwala paisewa laiyosi. Mesinaku wala kumapu ula ticket deli khabosisu mapula e bawa khena kwetala o kweyu wiki e badodougwa tokwatoula valu valu bimmeyesa Losuia agisi amakhala. Ambesa lebwadi e, bapilasi, ambesaga sena mwau bakhatubiyasi si ripoti e bitanei sikeda bitawitari khena bilosa Alotau o galaga, Moresby.”

Lakheita goli Mosbi akhatupoya minana gwadi Dr. L. Sirigoi pela makwesi nanamsa e, makhegana wala lesakhegu. Tokwarewaga wala Memba (MP) yakida bitauri sikeda Doketa deli tokwabitam e, biwotetilasi. Minana ekebiga bogwa ebwadi, bikatuparisa tutela pela Kilivila bimesa ipilasisi tokwatoula. Mesinaku wala sikeda deli sikabosisu mapula.

Besa yagala kibudaboda taga mokwita pilasi igau bitaulaisa Losuia ospeta bikwevekha e, bibwadi makwesi mwau komwedona.

Makwa speta project laninamsi gala pela khatuyawana, sena kwevekha. Magigu bileya laDoketa (teyu, tetolu), la turaki, la waga, Opertation Theatre, X-ray room, morgue, bwala valulu, outreach programs, VBA interlinked, TV, computers deli internet access, fax machines, entertainment area pela tokwatoula, valu tokhatumigileula, duraiba, tokwatoula sibwaga, staff exchange programs/workshops e, komwedona goli mkwesina  vavagi. Avetuta paisewa bivitoula, levy fees pela ospeta services sitana bipilasi makhala recurrent costs deli goli auxiliary staff salaries.

Uula latola pela makwesi kweyu projects lagigisi. Khalamwau davalusa mesinaku wala laPEULA valu bitavakhasisa pela bibasi esaesa, deli pela daMOMOVASI bipilasi tubwa kwetala kwetala. Pirisi yokwami gala khakokola, o khena ninayuwa mitaga magigu bita khatotilasi. Bikugwa wala ToVote yokwami bukwatotilasi nabweya bugiyu. Gewesa khomlagela e, kuvatusisiga bibwena pela tubwa makhateki paisewala.

 

KEDALA DAKUNA – ave manila?: SOURCING PROJECT FUNDS

Mkwesi kweyu projects laninamsi gala pela khatuyawana. Gala lagigisa makhasana K1,000-K10,000 projects, pela gala magigu bulupusapwasa o, khena kimimisi igau bikabwaga e gala bipilasi valu komwedona. Yegula lagigisi mkwesi projects makhasana K5m-K20m projects – besa makhasana $2-6m USD. Gala tona manila bo ebwadi bitasuvali olopola kwelima tetu pela skuru deli speta.

Yegula lauvalam magigu taem bayosi pela davalusa Khalamwau bawotitari. Avetuta laiseuri soccer olopola Okhebom e, lagisi khalasalau lewokuva, olui lagisi valu egabu khalasia e, lagisemwa laiseuri makwa wewa project. Pela uula magigu kwemmwamova nanamsa deli vituloki, gala kwemtamata. Besa uula gala ikikau nanogu khomlagela. Bogwa lagisi pwepwaya deli bwarita khalamama. Ulakha omitibogwa taga besa tuta sebakhana deli khetasusila wala. Yena kuyu, dubakhalakhala, toma, sigau, omitibogwa taga besa tuta mweyawa, vaya deli tuwa, monawa tomota lesavalisa pela sitana kusukwasu. Pela uula tomota sena vakhegaga e baleku gala tona. Khai tatamatisa, pwepwaya legabu eseki valu, khai deli bwarita gala lakhabowewasi. Dakedasi pela khaukweda khala bwena deli goli gugwadi khasibwena mesinaku wala oginigini - mitaga ginigini bwena.

Magigu tomota bisakhegusi mandate – KHAREWAGA – pela odubasi tomota babasi nigada oilovekha. Nigada oilovekha auvagi e, abubani mitaga lauvatowa odabala wala Uni - besa pela wala okhabopaisewa, Uni olopola, gala pela valu. Makhala makwa wewa project besa oyagala wala Uni mapela Uni wala lataem ikau. Besa uula gala sena ayosalau amema avakhawari. Makwena research project lamweya Bwemapou e lasiwa Kwaradu bo makhala wala. Taem gala ayosi ibwena mokwita pela batoilaki valu pela sena yobusabosa vituloki.

Dimdim lameya tetu lemwa omilamala okigirikitisi gala pela Gabena olawitala mitaga besa khekulela yagagu oilovekha. Avakha lenukwalegusi oilovekha e, lesukwemwegusi e lauwotetila. Lilobogwa mtosi tetolu minaGermans pela ZDF television lemesa lemweeya PMV Dukutaisi lesakhaula bo makhala wala. Deli goli dimdim budatala Swedish archaeologists lalau Mwatawa deli Labai khakerisa valu liliula makhala wala. Ituwariga silovala makwa consultancy lalau Southern Highlands pela Gabena la project khadavekha si highway khalakibwabwela. Gala khamatebiwekisi minaKilivila sena inukwalemasi oilovekha. Latolaga magigu bauri keda makhadasina khadavakhavekha bibwena.

Besa tuta bukuweya wa internet yagagu e bukugisi goli avakha avakha ulu paisewa bisunapula. Bogwa sena lakhayegila senela deli goli davalusa livalela olopola valu watanawa. Mina Diyapani besa tuta sena wala inukwarisa pela Bwemapou livalela. Makwesi paisewa lauvagi pela uula magigu vavagi kwemmwamova deli kwekanigaga. Gala ayebweli wabu, sepulaki deli khomlagela. Sena khakhapisi lopogu pela tomotela Kilivila levigakhesa candidates makhala namakhava, welova deli nagowa. Magigu Kilivila bisivila pela khalabwena tubwa makhateki. Yakidasi wala matubona, nabweya bugiyu bita tagwalasi, bita khatotilasi e bidaila valu pela dabuboyasa khasibwena.

 

Keda khadatolu laninamsi pela funding (mani bisui). Ekawegu makhala kweyu tetu olopola laninamsi makhadasi keda.

 

  • Oiluwela: Local

Khadamatala keda oiluwela wala. Makhadana keda sena kukuluvayusa deli semiya mitaga khala bwena pela khatuula ipilasi nigada oilovakhavekha. (2007 Goroka MP elect eritaki makhadana wala.) Kidamwa bawini  magigu basuki LLG wa chamber e bakhominimani amakhala khala pusim valu/ward kwetala kwetala bukulovasi mani pela makwesi projects. Besa yagala khatuula o, khena khatumkoila – makhala semakhai kedala. Mitaga besa mimani bikeita bima pela valu. Khalaiseki makhala – tautora tawau deli vivila khadabawasi makhasana 15,000. Kidamwa tetala tetala bitalovasi K2 tetala tetala e, olopola nayu tubukona, besa bo ebwadi bitaweyasi makhasana K60,000. Kidamwaga K12 tetala olopola naluwatala nayu tubukona, besa bo ebwadi bitaweyasi makhasana K180,000. Kwelima tetu besa K900,000 – pikekita wala K1m.

Tuvela makhesina kheyoyowa lememesa oduvalusa gala wala sitana kwetala dakunela takhakhausa. Sivayu kwetala wiki, lememesa. Avakha bomala bitabuburisa kharewaga e bitawotitarisa pela mtosi pasindia tetala bimpumapusi makhasana K2 makwa taem bikotasi o, khena otutela bitolasa. Mesinaku wala takheyaku APNG e, tabiya PNG Govt. lakharewaga pela tax revenue schemes e, olui tawotitari kharewaga olopola LLG wa chamber. Gala khowalova. Bitamwakheya goli makhesina waga Starships lememesa kwetala wiki kwetala e, makhala wala bitaigaki. Sena pasindia e, sena mani. Mesinaku wala kharewaga bipeula e, wotetila bwena.

Besa makhadasina kedala mani otaneneisi – gala pela vayayola mitaga magidasi bileya dapeulasi. Gabena gala ibwadi biyamati komwedona wala khadamwausi. Gala tona lamani. Kidamwa Gabena bivitusi dapwetukulasi e bimweeya bitoilakhedasi bibwena. Kidamwaga khatuula gala e, nigadamakhava wala e, bwena kuigakolasi.

 Makwesina vavagi tokwarewaga wala khatotila deli tagwala pela davalusa khalamwau - DUBUMI. Khomlagela gala iyebweri, sekumwelaga khala tilaula mokwita. Igau kugisesa DUBUMI KHEUWALA. Pela sena kudubumisa tapwaroru lapaisewa makhala iyebweli deli iselai tuvela goli iyamati tomota khasilamkola ibwena – mapela avetuta tuwamiya bilivalasi semakhai sena wala khabikaula.  Mitaga semakhai paisewala natala wala tubukona olopola – gala pela kwetala tetu komwedona. Khatunugula makhala, vilokikekita biwaweyasi makhasana K2-3,000 e, vilovakhavekhaga K6-10,000.

Igau kugisesa mina Khaduwaga sipwetukula metoya osidubumi. Pela sena magisi si bwala tapwaroru biulaisa kwevekha wala e, tubovila goli bimesa bisusuisi wala, igisemwesa ikanekelasi khala paisewa makhala. Metoya osipeula titolesi ebanisa K52,000 pela sibwala. Mkwena wala tetula e iyokewasi iselasa tuvela pela semakhai e, leweyasi tuvela K25,000. Mapela kwetala wala tetu olopola lebanisa K77,000! Mokwita goli pela Khaduwaga ilovekha, mitaga mokwita tokwarewaga wala DUBUMI, deli TAGWALA. Mapela pirisi yokwami desi ninayuwa. Bogwa ebwadedasi bitavagisa wotetila kwevakhavekha deli goli matuwa paisewa pela litudayasa.    

  • Gabena Lakhatu-ula: Government Budget Appropriation

 

Khadayuwelaga keda lagigisi makhadewenala sena mipwai deli semiya – pela bogwa makhala kuigakhesa khami sawa titolemi, taga mwadala pela tomota komwedodasi! Tevilemi besa tuta bogwa wala levagi kibila udami pela mwada khalamani makhasana K1.5m kwetala tetu. Vakhela tomota leiyogagi dubami deli goli miCandidates, pela mwada khegiya valu la projects gala, mwada khegiya wala mikamkwam. Vakhela minanamsa mwada Gabena bogwa lekatupari khegiyela khomlagela – mwada makhala Gabena la bunukwa yokwami e, besa biuvakham wala! Biga mokwita alukwemi Gabena ola budget tetu tetu gala sitana ikatupari gulatala mani pela wala tomotela Kilivila sikomlagela. Avakha letugwari ola budget besa pela wala laprojects, support grants, bitalivala pela tomota sikabosisu khala pilasi.

Gabena ola vilavila tetu kwetala kwetala imweki ituwari ituwari khatuposula. Ituwari pela health, education, transport, road deli sea infrastructure, agriculture, e makwesina goli. Khalaiseki makhala. Tetu tetu Losuia District la support grant makhasana K500,000 pela valu khala pilasi. Avetuta bima besa K500,000, K250,000 biloki MP lakharewaga e bininagi amakwesi projects lekasari besa tomota e biseki. Vakhela tuta luipuwaya wala, gala mokwita migarena projects. Makhala mimirisi tomota bitakheusa khatupotala keda e, bisekiga mwada K10,000. Pela uula bo eluipuwai. Taga besa lakharewaga titolela mesinaku wala bila khalaigimkoila tetu igau bigini la ripoti (i.e. Returns) pela amakhala leigaki khala kimimisi besa mani. E Gabena latopaisewa bigisesa khena bo bwena ripoti khena gala. Bogwa sitana tebaweki MPs leiyosi kharewaga pela ripoti sitana isulasula e, maniga khadata lakeda lemwemwa. Khalaiseki makhala,ikanukwenu lamani titolela bilalasi o khena bipilasi pela sagari, imwekiga project manila ivigaki lalasi o, khena lagisimnakha. 

Khabuluyuwela K250,000 biloki Ward Councillors bikarewagisa avetuta bibodasi wa chamber. Makhala wala, ave projects si Wards eninagisa e khala mani mwada bikenagisa magulawenala. Wards khalabawa 33 e, mokwita gala kwetala tuta igisaki matagu simitini Councillors wa Chamber taga metoya oguligalega vakhela tuta khominimani wala e, gala ibokurisa amakhala Wards sinanamsa. Vakhela tuta bisewasa wala gala e, bitorisa wala kimimisi biloki wa wards olui bila valu kwetala kwetala. Avetuta besa mani bivilobusi ovalu bitamweki makhasana K500-K5,000. Khe, besa gala wala bibwadi kwetala kweutona project. Bimweeya biwanemasi tommwaya khena bigimlakhesa raisi, sugwa o, tia bimwamsa o, bikomasi e tamwesa taigavausi tuvela. Taga besa sulaokuva wala. Kharewaga gala makhala. Besa tetula militela latemeyesa bo makhala wala. Besa uula segwaya, lapeki kimimisi, vilabwela, sigiribwela pela gala ivavagi maneyala. Tuvela goli Gabena lewitali lema gala pela khomlagela.

Kweyuwelaga bukuitusi magulana mani lakeda makhala. Mtona MP lewini kwelima tetu biyamati makwa opesi. Losuia district khalavilavila tetu tetu K500,000. Avakha bomala bitakatunuguri magulana mani biloki kwetala kweutona project makhala speta okhena skuru. Pela igau kugisesa. Kwematala tetu K500,000, kweyuwela K1m, kwetolula K1.5m, kwevasila K2m e, kwelimela K2.5m. Kidamwa lawini mesinaku wala K250,000 bo batugwari e, khabuluwelaga baloki tawau wa LLG chamber kakhominimanisa. Bo desi khatuyawana deli kimimisi valu manila. Besa tuta bita khatotilasi.   Khe,besa Gabena lakhatuula pela manila valu – khadayuwela dalkedasi..

 

  • Oilovakhavekha: Overseas Donors

Khadatolula keda lagigisi makhdana oilovekha.Oilovakhavekha sena bidubadu iyebwerisa pilasi. Makwesi kweyu projects lagigisi sena kwevakhavekha, gala pela khatuyawana. Gala sena aninakusi besa wala Gabena, pela gala tona lamani. Pela K20m ibwadi wala oilovekha bima – gala besa Gabena.

Makwesi valu kwevakhavekha makhala NZ, Australia, Indonesia, Phillipines, Saina, Singapore, Diyapani, S/N Korea, Amerika, Italy, Germany, UK, Paranisi, Switzerland, Sweden- deli goli boda kwetala kwetala makhala, IMF, World Bank, UNDP, ADB, Church Organizations, NGOs, sena wala itagwalasi bipilasisi.

Mitaga tokwarewaga wala yakidasi bitakhatubiyasisa nigada bibwena. Besa uula lakhatuloluta sena peula pela khatuula – pela bipilasi e bibasi nigada. Bikugwa wala ripotila valu bitakhatubiyasisa – makhala tevila gugwadi, tawau, vivila, tubovau, tommwaya, nunumwaya, momwau, tokwatoula, lelia kwetala kwetala, tokwariga, pwepwaya, bwarita lapeula deli lamama e, Top-Up kwevila, high school khalagigisa, khalabawa toginigini, toituloki, khasibawa emamamasi, epapeulasi e, makwesina goli komwedona.

Biwokuva takhau mkwesi kweyu khatuula (Oiluwela deli Gabena) tasela livalela odabala e tawitali biloki makwesi valu oilovekha. Mkwesi projects khala budgetdeli wala biloki. Khalaiseki makhala bitakhenagi K1m pela Doketa, K1m pela Operation theatre, K1m pela turaki deli waga, K1m pela bwala valulu, K1m pela ancillary topaisewa, K1m pela maresina, K1m pela extension programs e, makwesi goli. Avetuta bitawitala, khena komwedona wala bita suki, galaga kwetala khabopilasi imwa oluiga kweyuwela, tata bita khalota.

Avetuta mani bitugwarisa, gala pela baikila wala deli bokesila mani bima isigiyeri valu – makhala semiya elivarisa. Besa dakuna livalela bisukwemwa Gabena ikabweri biwokuva olui bila obaniki, bileya kharitoyamata e, oluiga bilaisa biloki makwesina kweyu projects. Ituwari khala mani pela makwesi projects khala study, guguwesi mapula, mapusi to-ulai deli towotetila, mapula waga freights pela guguwa bididagisa bimeyesa e, makwesi goli komwedona.

Biwokuva e bitaitoulasi ulai. Besa khena bikau kwetolu tetu bimwa ebitaitoulasiga ulai. Tereponi, Radio programs pela tomota binukwarisa update progress, faxes, internet access makwesi bisuisi nanakwa pela bikabi khalasipoi paisewa.

Mapela kedala mani pela makwesi kweyu projects makhala: Oiluwela, Gabena e, Oilovekha. Bitawaki kwetinidesila olopola kwelima tetu e bitabani mokwita pilasi kweutona pela tubwa makhateki deli khabilabi pela valu komwedona.

 

Avetuta lama Kwabula abigatona lavenoki e, letokhewa Deidei elivala makhala.

Deidei: “Tawa, mainala wa valam e, mainalaga simla.”

Mokwita iboda bitapwetukulasi, bitapeulakisa deli bitakhatotilasi olopola kwelima tetu olui bita wewasisi bila tuta khaduwanoma. Kwelima wala tetu, gala tona!

Avetutaga labigatona Kumwageya olopola e, labiga Mokhesopi makhala.

Mokhesopi: “Bikaiki biminumki, Biminumki bikaiki.”

Biga mokwita. Kidamwa bikaiki woula besa tuta matubona yakidasi e biminumki woula nabweya bugiyu. Kidamwaga biminumki woula matubona yakidasi bwena bitagisakhesa wala valu khala mwau e, nabweya bugiyu bikaiki woula.

 

KHOBODA: CONCLUSION
           
Khe, uula latola pela makwesi kweyu projects. Magigu Kilivila bigini bibwena, bikabitam bibwena pela besa tuta lagingini edokhesa dimdim sub-standard, mediocre o, bitalivala yomileli wala. Ekibudibwadi dabala Kilivila e, Kilivilaga lakeda deli laesaesa khadatinidesi – Oginigini – mitaga ginigini bwena. Kilivila lakhabitam gala yomileli – besa khala vilavila besa Guyau. Kilivila bisimalaluva yakidasi bitaitoulasi e, matubonaga omatadasi bisibwelakisa. Yegula magigu bauri wala mitadesa pela bitaitusisa e, igaugwa omatadasi gugwadi bisakhawarisa davalusa bibwena. Biyokewa Kilivila bisimalaluva bibwena e, bimweeya bita tomorosisi mokwita e, bita saiyasi mokwita deli koyakoya e, dimdim. Besa tuta etumkwedasi khemagu e, bwena bitakhapakikisi wala besa dimdim deli goli koyakoya. Besa uula avetuta bitasuisi wabwala kwevekha, bwena bitakkepapasi wala besa koyakoya – gala sitana bileya daKharewagasi - gala wala!

Uluvalam magigu bitadubakhewasa deli bitatomwaretasi mokwita. Ilavasi dimdim e, ilavadasi. Galaga, kweibakwesi e, kuluwatadasiga! Ulagigisa deli ula pwai makhala:

“Makwa tuta balagi gudisi Kilivila khena Sydney, Brisbane (Australia), New Zealand, Los Angelos (Amerika) or, UK (England) epupaisewasi e lemesaga Kilivila iwewasisi deli litusiya olui bikeitasi osipaisewa – as professionals – gala pela wala iveyasi dimdim ilausa – e, khena goli lasisu oilovekha, Moresby, Alotau o khena Okheboma – mesinaku wala ulabiga bakhebiga – ‘Oowe-e, lesivila Kilivila.”

Magigu bitebiwekisi Yolisaguyau, Terence Togumagoma, Allan Dindillo e, mtosi goli lepupaisewas oilovekha. Avakha bomala, avela bisilibwadedasi? Yakidasi wala bita kharewagasi besa tuta. Mapela nabweya bugiyu kuboutisi bibwena. Kunagisa mitowotetila bibwena. Kidamwa magim mtona latum bivagi Doketa, pilot, engineer, lawyer, businessman tovekha o, khena tokwarewaga tovekha – avakha bomala, avela bisilibwadem? Mesinaku wala kutagwalasi igau akidumwalu KHS bibwena. Kwelima wala tetu e, bikeitaga bila oyumami deli litumiya.

Pelaga Losuia ospeta khalawotetila – a, besa pela khadabwenasi yakidasi ovalu. Ave mwau wala bisunapula ovalu magigu makwa mwau Losuia wala olopola bitaku. Gala bikaiki woula bitaneisi pilasi avevalu tuvela. Kidamwaga kupakhesa khena okuwowouyasi e, bwena aom. Avetuta bikatoulasi khena bibodasi mwau litumiya o, veimiya nabweya bugiyu e taga kuvalamsi. Gala bukusagarisi pela okupakhesala keda mokwita khalasavari!

Lakhatulakhemi desi ‘politics’ – wabu, kurimigiyaweda, topepela, burigimwala, bwakurimakhava deli neimi khamkwam e, khaukwedaga khala mwau bukuvalaisa – deli goli yomada mkwesi kweyu mi’esaesa.

Khalaiseki makhala. Kidamwa sena magigu bamapwemi ToBouti yokwami tetala tetala e, khala mani makhala pela Kiriwina-Goodenough (KG). Khadabawasi toVote mokwita 26,000 pela KG.Kidamwa bavigaki khamisebugibogi K100 tetala, tetala obogila oluiga biyam buku boutisi e, besa khala mani makhasana K2,600,000 (K2.6 million kina)! E pelaga Kilivila la Tobouti makhasan 16,000 khalabawa e, bamapu K100 tetala tetala, besa khala mani makhasana K1,600,000 (K1.6 million kina). E, kidamwaga bapata makhasana K50 tetala, tetala e, besa khalamani makhasana K80,000. E, mitaga pela uula bita wini mesinaku wala takibwadi makhasana 13,000 (edokhesa 50%+1) tobouti khala bawa, mapela bayumwasi makhasana wala 12,000 tobouti khasibwa e baseki. E, khalamani 12,000 tobouti besa K120,000 pela K100 tetala tetala o, K60,000 pela mwada K50 tetala tetala. Kululuwaisi, besa maniwokuva wala – raisi, tia, sugwa, buwa e, bunukwa gala deli okhalawa.

Bukuitusi mokwita bibwena gala wala tetala tonagowa candidate mwada makhasana khalabawa mani bikatilai pela wala sekimakhava o, yobesobesa. (Mokwita wakoya sedayasa iuvagisa makhala, mitaga mtosi sena vakhegaga si’esaesa deli sena vakhegaga sivelau besa tomota deli Gabena lamani. Yakidasi bita tapeseisi mitaga gala ibwadedasi pela gala da’esaesasi.)

Mapela siliovala khena semiya leuwademi mwada simani makhala khala bawa mitaga gala isuki valu deli yamila; vakhela bigaokuva wala! Tuvela, avakha besa vakhela khatupwepwaya wa ‘base’ o, khena olalasi besa tomota e, manilaga am-metogiyala? Avela isiseki? Party lapilasi gala tona, khena makhasana wala K5,000 e deli khekwabu biyosari. Iboda candidates bikamturisa amtogiyala simani. Kidamwaga gala besa bo khena levakhomedasi mani gewagewa. Gala tanukwarisa khena wa sula lema khena gala? Kidamwa wasula, mtona candidate etagwala e lesui lema mapela gala wala idoki biyowola pela sula. E, pela bogwa leiseuri makhala, avetuta biwini besa bogwa ekaturirisi wowola e, wa sula wala bisisakhaula. Sula kedala makhadasi, biga mokwita gala wala kwetala Khabitam makwena.                                                        

Tetala candidate elukwegu silovala (2007) lelai makhasana K60,000 pela election campaign. Party epilasi K5,000 wala. E pelaga 2002, lelai makhasana K200,000. Party lapilasi, makhasana K20,000 wala. E, teyuwelaga pela 2007, khalagigisa wala layobesobesa adoki makhasana K500,000 lelai galaga, K1,000,000 million kina. E kidamwaga bivakhasisa biloki mokwita wamwau, maresina deli gugwadi si School Fees (SF) mapula – tomota bo emati bivitusisa e, biboutisa wala. Taga makhala tomota sinagowa e, makhala goli candidates. Yomada wala metoya oigimakhava. Bo ebwadi bitavabwadisa makhadana nanamsa e bitakhatum-mwesisa nagowa.

Laiseuri ula bigatona lakhatupoi khawagu: “Bita wotetilasi, khena bita uvakhamsi wala?” Wosi enigadedasi magila ‘Bita wotetilasi Bwena.’ Bita torikaisa valu Khalamwau! Vakham,wabu, khomlagela o, sekhava ‘politics’ desi – sekumwelaga apeki wala pela uula gala tayosisa khabilabi esaesa. Mwasawa bogwa lemati mitaga lakhabebai magigu bikugwa igau tawotetilasi ibwena e, olui bita mwasawasi. Avetuta esaesa bisuki valu e, mwasawa bitakhau bimriyaki valu – simwa maneyala. Sagari, vilowosi, putubora, girikiti, tapwaroru deli gabena khala phakha e makwesina goli. Besaga tuta tayomilelisa wala. Teyu ipakhapakhasi, teyu ikamkwamsi e, vakhelaga tagisimakhava, talegimakhava deli tasukonamakhava wala! Pela uula gala tona esaesa e, mwadaga bitasekhavasi. Kilivila khalabawa 30,000 tomota – gala tauvakhoma – olopola natala tubukona. Taga kwelima tetu bitapwetukulasi bibwena e bitabanisa pilasi mokwita pela Kilivila komwedona – gala khatupotala wala!

Mkwesina kweyu peni, khaula e, buwa – ga, isumsomasi wala pakhala tapwaroru, Skuru, Speta,Youth, sagari e leiyaisa olopwa natala tubukona. Besaga mwada gugwadi si school fees, lubwau khegiyela minasi tubukona bitawesa – gala, vakhodari wala. Bwena bitat-tokwabasi wala besa topaisewa. Veyoda khena gala veyoda, bwena goli biwaweya wala kwai lodidibwa deli khalamimi. Khala wotetila mokwita vakhela tapakhesa. Khalabwena mokwita Skuru Bwena deli Speta Bwena pela tomota komwedona, gala pela khatupotala wala khatuposula!

Kidamwa lawini besa kwetinidesi wala paisewa bapuipwai: apeki pakha (ave pakha wala), apeki ugwaboda bwetiyala (vakhela sikarewaga bwena goli bikairi dubasi okheyoyowa mwada khala tulatula Member), apeki kimimisi nigada pela mautisi mwada kwetala valu la project e, mwaugwa oskuru bikanukwenu. KHATUYAWANA APEKI!

 

Khe mekeitala…

NAGA BWENA: LPV AWARENESS

Khe, bakhatuboda ulabigatona makhala. Magigu baritaki sitana livalela makwa election kwevau pela wala bakhatuloluta. Dimdim ledokisa yagala Limited Preferential Voting, Gabena lekemapu lerigemwa makwa kwebogwa yagala First Past the Post. Pela KG Open Seat, khamabawasi lakhatolasa 19. Telima tetala mina Goodenough e, 13 yakidasi Kilivila. Metoya ogu itopwapwa titolegu mtosina sedayasa mina Goodenough gala biwinisi. Wini bikeita wala bimakheyadasi yakidasi minaKilivila. Gala pela minakukologu koyakoya o, khena batailaki sedayasa mitaga ulagigisa wala tawau gala ibwadi wotetila. Besa yegula titolegu ula itopwapwa.

E yakhamesa 13, metoya wala ogugigisa deli ula dubumi teyu wala tetolu ibwadi makwa khabotota biwotitarisa bibwena – vakhelaga vabudaboda wala. Besa pela wala burigimwala votes e, bikarisari biwesa omatala. Kidamwaga sipeula, sivakhasi titolesi e, gala ibwadi. Tevilesi pela wala magisi Political Party lamani bikeulasi e letolasa – taga gala pela wotetila mokwita. Bo lalivala sena agumitagasi avetuta tomota bikatukwayaegusi “Ki mokwita batola amwasawa khena, gala?” Yegula latola makwa khabotota gala pela mwasawa o, yomada wapakha deli khomlagela - GALA. Makwa kebila kabowotetila! Avela mokwita bikatotila biwotetila pela valu khala mwau e bitola – pela tomota. Tevilesi candidates elivalasi mwada makwa khabotota gala pela tokwabitam taga toninagowa simwasawa. Khe, uula lagela PNG Gabena letitaki gewagewa deli ‘corruption’ uula makhegawenala. Pela uula wotetila e, ivigakhesaga mwasawa, khatudewa o, ‘politics’. Bo lalivala makwa mwada ‘politics’ e, lagela levamurimuri mwada bitobobuta, gala, besa mokwita kidikedala wabu, kipem, sepulaki. Besa uula avetuta biwinisi MPs e, gala wala immweki uwasi paisewamwaya; bwena bisisobubunasi wala khetutula e, tomotaga biuwaki wala pilupilu. Mapela pirisi, naga bwena.

Besa uula avetuta bukunagasi mitomota nabweya bugiyu mesinaku tetolu wala bukukipoisi. Tetolu wala! Avela mokwita kudubumisa bivagi paisewa kusakhesa la Vote 1 (One). Makhena 1 gala pela khatuyawana – makhena khasipuwaya gugwadi, litudayasa – pela tubwa makhateki, pela inidayasa deli ludetayasa, pela valu khalamwau lekikausa. Gala pela yebweri, sigiribwela, vilabwela o khena nokhapisi. Kidamwa bukunokhapisisi e, igau biyokhapisemi. Makhalapata goli, kidamwa bukukwatuyuwanisa e, igau bikeita bima bikatuyuwanemi!

Makhena 2 bogwa wala makhala. Avela oninami esakheri kudubumisa bivagi paisewa e kusakhesa la 2. Pela kidamwa mnaga 1 (One) lesala e, lemekiga 2 lewini, taga bo bwena wala omnaga pela mtona esakheri tomotatola wala – gala pela bubekam o, khena lubulabwaga.

Makhena 3 bo makhala wala. Avela tetolula kudubumi bivagi paisewa pela valu e kuseki la 3. Kululuwaisi, makwa biga layusim DUBUMI gala pela yebweri o, khena ninabwela. Makwesi bo desi, bogwa elukwari woula e, tasemwesa sitanaga tatoilakhesa mokwita valu khalamwau.

Gala anukwari amakhala sagwa candidates lelulukwemi mitaga yegula kidamwa bawini e, yokwami deli yegu bita paisewasi. Gala pela agumwareta wala bikukoi itakogu e, mwadaga bukusimakhavasi wala. Komwedodasi wala bitawotetilasi pela valu deli litudayasa.

Nabweya bugiyu avetuta bukuboutisi – tevilemi bogwa lemwemwa okubuutiboutisi e bo kunukwarisa. Avetuta bukusuisi obokesila bouti e, komwedomasi wala candidates bo pikisimasi, igamesa deli ma nambasi, tetala tetala. Miyana pwepula bouti yagala ballot paper e, olopola leginisa 1, 2 & 3 – orakhewa lela opwepwaya. Avela okuninamsi tomatala mtomota e, opapala 1 kugini la namba olui yagala. Esakheri mtona opapala 2 kugini la namba olui yagala. E, tetolula kugini la namba olui yagala opapala 3. Bo mesinaku, mpaisewa bo kuvenoku e, kweita kula omkwaukweda kwaui kham buwa. Mtosinaga tupwela khasi bawa 16, gala sitana bikaiki wowom. Tarigewa bo letomwesa, gala avakha tolesi. Pela besa yagala naga bwena, gala pela ninabwela o, khena nokhapisi. Tetolu wala bikausa naga, komwedonaga aom.

Mmwesala ula bigatona banigada besa yakidasi komwedodasi. Bogwa lanukwari minana tubukona namwedona okuninigadasi wala besa Guyau amakhala bipilasi nanamsa pela bitanagisa khada tokugwasa bibwena. Mitaga ula nigada gala besa wala tokugwela tapwaroru, mitaga komwedodasi wala. Magigu nigada bitayamwasisa biloki besa ToVote (Tobouti) komwedona pela Guyau bikimitali mitadesa bibwena e bitavitusisa olui bitanagasi avela mokwita bikugwaedasi pela davalusa khala mwau. Yakhamesa candidates bo bwena bukinigadasi pela Guyau bipilasemasi oma bubunelasi mitaga adoki mokwita khala kibwabwela biloki Tobouti – pela pawa oyumasi Tobouti – taga ikeilugisa bouti.   E, adoki besa mokwita bitabanisa tokugwa bwena.

“Khe, bo metobu. Bo, lasomata e, igaugwa sitana kubigatonasi, khena kwatukwayayasi.”

PILASI DELI KHAILAILA: Criticisms

Sitana vakhela pilasi, khamayaba, nokhapisi deli wakola biga tomota tevilesi isakhegusi avetuta lavenoku ula bigatona. Ayakhaula tomota sikabitam, sipeulaki, sikatukwayaya deli goli sinagowa. Sena ayebweri senela.

Anokhopisi senela mtosi nunumwaya lepeulakisa letokhewasi ibigatonasi deli tevilesi ivalamsi otapwala sibigatona. Pela uula sena khasimmayuyu mokwita ibanisa metoya makwesi kweyu mwau: khalupwetukula pela litusiya o khena veisiya siginigini deli, khasikatoula o khena vivila leyomwausi okhevalulu. (Osesuya, Kuyawa, Kwemtula, Oiveyova, Oluweta-Yalumgwa, Okheboma, Okinai, Vakuta, Osapola - Luba, Liluta, Khaurikwau, Tubowada, Kwebwaga, Khaulagu, Kuluwa, Vakuta, Kudeuli, Mlosaida, Gumilababa, Bwetalu & Wabutuma.) Kwevilesi wala kwatukwayaya lasela pela khabogigisa, vakhelaga ogu buki wala ekanukwenu.

  • “Mwa, yakhamesa makwa valu gala mokwita mina bigatona yakhamesa. Tobigatona mokwita bo lelosa o sagari, wapola, etc. Gala wala avakha bitalivali pela bogwa lokutaivisi wala lemigileu. Gala ambesa tasekeyala khatupoi, pela okukwatupoi e, okumpumapu. Gala makhala MP yokwa e ikwani bitakheyelu makwesi msopa, mluipuwaya o, khena msula.”

 

Mapula: “Kharewaga deli nanamsa khala bwena wala bitayagi wowola oluwaledasi e olui bimla kharewaga. Gala pela MP wala lamama bitakkheyelu.” 

  •   “Mwa, yakhamesa makwa valu vakhela bonebona wala kugisa gala wala avakha sitana bitalivali. Makwesi goli kweyu projects mokwitala kuitobubwati: kwetala pela khabitam – amakhala litudayasa biginisi bibwena e, bitanakusisi pela daesaesasi. Mokwitala, MP kwetala tuta bipilaseda, latudaga titoleda aveyam wala e, deli khadatuvaluwa isisu.” E, kweyuwela pela damomovasi.Losuia ospeta besa tuta gagaokuva wala.

 

Mapula: Gala magigu tuvela bukudidokhemi deli mivalu mwada bonebona. Makwesi yagala khakokola bimweeya bikanuvagasi odubasi tomota e igau bikimami sidubumi pela titolesi. Tuvela avetuta bima saiya gugwadi bivigaki mamaokuva wala. Makwesina biga deli nanamsa sena ivakhapusiya deli isakhawari valu. Gala tuvela!

  • “Avakha pela gala magim bukunanakwa e bukuwanana pela makwa khabotota (Idalekha, Loya, Oiveyova)?

 

Mapula: Campaign bubunela taem bitaniganaga e deli goli dapeula o yamada. Bogwa legisaki matagu elections makwesi lemwemwa, tevilesi candidates ikanabogwasi e, khalaigimkoila inanotasi. Esaesa ikomdabu. Kugisa kharosi titoleda wala. Taga komwedona wala keda – bitalobogwa e, bitayobari. Sekumwelaga khamatevasisi wala kha campaignisa e, komwedonaga 15 igau wala!

  • Avakha pela gala deli musilela o, khena kwetala ‘base’ bukuitau olopola Luba pela bikayori Luba tomotela (Okhabulula, Khetui-Osapola)?

 

Mapula: ‘Base’ bitavatowa bwena mitaga sena vakhela tommwaya deli valu laesaesa ikomdabu. Avetuta biwokuva, avela bimapu tommwaya khasibunukwa, buwa, khasi? Avetuta bita wini bikasikwari wotetila makwesinala. Mwada manila projects pela tomota gala, ilebusa tommwaya/Committee/Scrutineers e, bitomwaga valu. Tevilesi tomwaya sena mina lubulebu – Gabena/tomota lavavagi tadoki goli vegutabusi!

  • Biga deli vagi, gala bigaokuva wala! Deli Kilivila lakhetatai gala makhala (Ugwayoba, Wagaluma; Kwewaya Tukwaukwa; Gumkwaradu & Moyokeda, Okheboma).”

 

Mapula: ‘Vagi’ kweyu migila. Kwetala besa tuta wala isepulaki tomota metoya oraisi, sugwa, tia, kharekwa, pwaiki, o khena wa mani. Makwena gala mokwita pela gala ipilasi valu o khena khaukweda mesinaku wala mwau isiseki valu pela paisewa isilibwadi. Makwena yagala khomlagela e, Gabena gala ibulami. Kweyuwelaga, igau towotetila mokwita bisui okhabopaisewa, gala khala wasi besa tomota deli goli avela sala, e bipwetukuri mokwita kweutona projects, kharewaga e, bima pela valu komwedona, gala khatupotala wala khatuposula. Gugwadi komwedona bipilasi, tubwa makhateki bipilasi. E makwena mokwita VAGI. Pakha deli khomlagela lagela wala bitamwau, gala khekwabula pela bita luluwai. Makwa khabotota gala tuuyela, gala pakhala, mapela Kilivila khala gulagula gala iboda bisuki. Silovala wala leitourisa mwada yagala ‘politics’ taga besa ‘parochialism’- tomota sikiduidai. Nagowa, selu, mapela iboda bitasigisa - mwadaga mokwita ipilasi wotetila deli valu khala mwau. Iyokhopisi tomota bwena bidaderisi wala e, sipaisewaga irigewesa, gugwadi khasimwau okhoukweda. Nayu tubukona olopola gala bagulakola e, avakha khalumapula? Magigu tomota bimitalalasi, PIRISI!

  • “Samwa letitainasi oturaki deli wa dinghy yokwaga kulilola wala. Khena kusepulakhedasi mwada gala ibwadi oturaki bukutaina e, avetutaga bukuwini bukula kuyubwela, bakhasimwesaga ovalu khaiyomwausi?” (Emmanuel Tebei, Kuruvitu Pastor).

 

Mapula: Kidamwa bukuitusi bibwena, yegula gala kwetala political party ipilasegu o, khena atokela. Mapela gala ula khatumkoila ayosi pela turaki e, makwesi goli yomada deli sepulaki – ‘politics’- ladidoki ‘Parochialism’, pela gala metoya okhamokwita taga osepulaki. Gala simwa ula posters pela khekwabugu (apeki), gala agutobwakuri tebiweki (asilibwadi), gala ula scrutineers o, khena Komiti network aitau valu kwetala kwetala pela bitamnabisi besa ToVote, gala avatowa ‘base’, gala asuki kedala sebugibogi, gala amomom atitaina bugibogi e, gala asepulaki luvalova mani mwada oyagala khatuvivisa valu.

Akhatubwadi besa veyagwa, dalegu deli uluvevai gala magigu biyomadasi siesaesa makhala khasibunukwa e, paisewaga mokwita pela Gabena deli valu khalamwau. Gala pela gala wala ayosi manila mitaga, gala adubumi makhadasi kedala wabu deli sepulaki. Makwena Gabena lapaisewa, gala pela dala. Avela magila biwotetila, gala pela bimwasawa makhala wabu ‘opolitics’e, bitola iwotetila mokwita pela valu khalamwau. Taneneisi gala pela khadabwenasi besa tetala tetala e, bimweeya bitaburigimwalasi. Kidamwa magimi makhala - besa avetuta bawini e, sena nanakwa balumwelaemi, valu khalamwau balumwelai e, bala goli atobudaki nenei agubwena titolegu deli litugwa. Pela bogwa lamapwemi – layomadi ula esaesa e, basuiga banei mapula uliyomada besa yokwami. Besaga gala awabwemi, gala amapwemi mapela avetuta bawini e, bikaiki wowogu pela yokwami deli goli valu khalamwau mokwita. Pela ulataina khalamwau mesinaku wala mtona gwadi yawagu, Motuputupula deli litula ipilasisi, tuwagu Mospikuna pela la dinghy e, kweyu litugwa simani pela ula ticketi mapula, nomination mapula, sopila dinghy e, kweyu khegiya khalaga. Bo mesinaku. Kugisa gala wala ibwadi bitawabu tomota siesaesa pela yomada.

Makhala goli, kedala khatuvivisa lapekila pela, minasi tomata ekanukwenusi valu kwetala kwetala simwa veyola simwa. Kidamwa tokuritomata yakida mokwita e, ibwadi bitakhatuvivisa kidamwa gala, gala iboda bitakharewagi soda khalatomata. Vakhela besa leuvagisa gala, gimwalela wala votes deli khasipopou mtosina torivalu leuwananisa makhadasi keda. Tomota vakhela gala wala immweki uwasi pela khatuvivisa. Besa pela wala wabu kedala – gala mokwita. Lagela PNG Gabena lekikapusi e, tokugwa lesulasulasi - makhadasinala kidikedala. Mapela kuvatusisi mitowotetila bibwena, PIRISI yokwami.  

  • “Monagwadi ula tilewai bigatona bogi sena bwena lokuvagi.” (Tomwaya tetala, valu opapala Waikiki)

 

Mapula: Sori wala tomwaya pela gala batugwari veyagwa, sagwa o, kena yegula titolegu bata tati mtilewai. Makwa bigatona ledodou pela khatotila paisewa, gala pela bitavatusisi avela kharitovagi bigatona, makhala Kilivila bisalela. Makwa paisewa pela khada mwausi, mapela gala wala atagwala Kilivila khalagulagula bisuki. Besa lukuvagi mokwita bogwa lokuyomwau nanogu pela, makhala sitana kheilugwala makhadasi keda latateya lewewa pela bikimigileu mwada davatusisi. Mapela kunanamsa bibwena, tomwaya.

 

SIBURERUNA: APPENDICES

 

SIBURERUNA 1

Table 1. Candidates tetala tetala makhabototasa avetuta khalawa lewokuva

 

Candidate

Candidate lakhatuposula mokwita

Ammakhasana candidate lerisisa okhalawa

Candidate la total pela vote 1

Candidate la total avetuta lewokuva khalawa

Candidate lakhatumkoila eloki la total

Candidate lakhabotota avetuta khalawa lewokuva

Vincent Sefala

South Goodenough

8th

392

409

17 (4.1%)

12

William Ebenosi

Central-south Kiriwina

15th

2448

3633

1185 (32.6)

5

Ronnie Kaitolele

South Goodenough

17th

2469

4473

2004 (44.8)

3

Jack Cameron

Kitava, Kiriwina east-west

Towini

2492

6042

3550 (58.7)

1

Jack Dakuna

South Godenough

12th

1605

1873

268 (14.3)

8

Leonard Louma

Central-south Kiriwina

18th

3973

5767

1794 (31.1)

2

Durisi Toitopola

Central Kiriwina

3rd

66

67

1 (1.5)

17

Gregory Binoka

Central Goodenough

13th

2051

2876

825 (28.7)

7

Robert Makai

Kitava-Kiriwina east

10th

518

574

56 (9.7)

10

Brian Pulayasi – sitting MP

Central-south Kiriwina

16th

3124

4297

1173 (27.3)

4

Fisher Dakulala

South Goodenough

4th

163

165

2 (1.2)

16

John Tubueya

South Goodenough

9th

443

501

58 (11.6)

11

Benjamin Jacob

West Kiriwina coast

14th

2419

2939

520 (17.7)

6

Boaz Mataio

South Kiriwina

6th

256

288

32 (11.1)

14

Ephraim Moguna

South Kiriwina

1st

26

26

0 (0.0)

19

Aden Moliola

Central-south Kiriwina

2nd

59

60

1 (1.6)

18

linus digim’Rina

South Kiriwina

7th

356

370

14 (3.8)

13

Selina B. Elijah

West Kiriwina coast

5th

181

189

8 (4.2)

15

Tony Douwa

Kaileuna, Kiriwina west

11th

1279

1377

98 (7.1)

9

 

Pikeita wala babigitoni pela makwa wini Jack Cameron levagi e, bitasemwesaga. Sitana makhala i-igibau Tolukwasisiga pela avetuta ekalaumkulaisa Vote 1 mtona etota namba 3. Mitaga avetuta leritakhesa Vote 2, ikarisau namba 2 (Brian), namba 1 (Leonard) e, ilaga itowa omatala. E, bitaitusiga bibwena, Jack vakhela la taina (campaign) isewa wala wakoya - Goodenough. Mesinaku mkwena wala wiki khalaigimkoila ivilobusi oduvalusa iyoleleu - mwada.

Mesinaku wala bitakhebiga, avela latomota Jack lesimwesa olopo Kilivila iuwotetilasi sena wala vakhegaga paisewa levagisa. Biga omlakhatila makhala, sala mtosi ovalu sikatotila deli goli khena tomwaya Dennis Young layosesila ipaisewa wala. Pela bukuitusi makhala, Leonard usola Brian sikatumkoila metoya Vote 2 makhasana 500 elolaga 1500, mtowenaga lakhatumkoila lewaweya 3500. Besa amakhala leigaki? Besa khalagigisa sena vakhegaga, mwada sala itowesa makhasana 1000 lakesa e, mtonaga lela 3,000. Khaisekila, taga khala gigisa besa ikwani wala ovapwala. To Kinana Ronnie Kaitolele lakhatumkoila bwena, makhasana 2004 – e, sitana lewekeya Jack Cameron. Mtona pela Goodenough, ituma wala Gregory Binboka, 825 lakhatumkoila.

Besa uula lalilivala (olumolela mpana biga dimdim lagini pela makwa election), kidamwa kharewaga bitugwari komwedona wala daboutisi bikalausa – e, khena khalaigimkoila gala tanukwarisa avela mokwita biwini. Taga galala mtosi wala omatala Vote 1 ikausa e, yakhamesaga oruyeki ikatupalemasi wala. Khaguyamgwa gala, khaiseki.

Kidamwa kharewaga makhala, bimweeya bileya mokwita ambesa tomota ninasi. Taga besa evayelusi avela wala ebawa latomota metoya Vote 1 e leyosisa. E, avelaga gala tona, irisisa wala itomwesa. Besa eleya mokwita mani deli vakham i-lebu Vote 1 (Leonard usola Brian evatowasi ‘Base’), esakheri goli mtosi lepatimakhavasi mani deli guguwa (khena Jack, Ronnie, Moyola, Molilobida, Toneuya – pela Khaileuna). Kidamwa komwedona candidates si 1, si 2, deli si 3 bikalausa, besa khaiseki. Sena ula dubumi, vakhela tomota si 1 igimlakhesa mani deli guguwa. Pelaga si 2 deli si 3 ilaisa iloki ambesa idubumisa mtona khena minana candidate bivagi paisewa. Galaga, iluimakhaisa wala iwau. Elivalasi Tevilesi, “Bakhalaisa bilo inei buwa wakoya!” Taga besa tubunagowa kidikedala.

Sena ula dubumi, kidamwa komedona candidates si bouti (1, 2 deli 3) bikalausa, makwesi nanamsa pela ‘base’ o khena burigimwala nona metoya wa mani deli guguwa bimata. Candidates bipakhesa, pela uula bibaseda esaesa bitakhatotila bitalai sena kwevekha esaesa pela bitavayori 1, 2 deli 3. Besaga tuta uula candidates leiyomadasi pela uula leiyamwasisi Vote 1 wala - 2 deli 3 gala sena imweki uwasi. Tobouti goli makhala wala. Leyamwasisa Vote 1 wala lakeda, pelaga 2, 3 gala sena ikaiki uwasi. Bogwa makhala kwebogwa bouti khe, gala sena khaladaila pela bouti lakhesakhaula. Bisubuyalu mani wala bigeda! Mitaga kidammwa bitasonukuri komwedona wala candidates si 1, 2, deli 3 e, bileya mokwita ambesa ninasi tomota. Igau bikila khalatau mokwita. Besaga tuta mani wala ekikarewaga. Gala wala idaila, makhala kwebogwa e, makhala mkwena kwevau.

 

SIBURERUNA 2

Table 2. Khalakhomimisi datoboutisi minaKilivila pela 2007 elections

Bouti (Votes)

No.

%

 

 

 

1. Khadabawasi toBouti wa list (Common Roll)

26,724

-

2. Khadabawasi lataboutisi mokwita

24,856

93 of 1

3. Khalabawa yaminibweta bouti lekalausa

24,320

97.8 of 2

4. Khalabawa yamigigaga bouti lekatuparisa

536

2.1 of 2

5. Khasibawa mtosi gala iboutisi

1,868

6.9 of 1

6. Bouti khalabawa levirisa avetuta mtosi candidates opwepwaya levarisisa

1,755

7.2 of 3

7. Yakkaliga bouti – besa sibouti mtosi candidates bo levarisisa – gala takhalauvewa

2,562

-

8. Besa edokhesa (50%+1) ‘Absolute Majority’: Ave candidate biyosi makhena namba metoya Vote 1 e biwini. Taga gala wala.

12,160

48.9 of 2

SIBURERUNA 3. Lupepi wawaya, Okupukopu – Jan. 2008. Mtosi tomota komwedosi wala iginisi oduvalusa, taga teyu wala ipasisi e, ilosa ipaisewasi opilatala. Lagela dinghy leyosisa, deli emapusa sopila kwedadina – gala pela Memba iseki. Pelaga Candidates siburigimwala metoya o campaign olopola, besa gala, teyu wala simwa si dinghy!  Komwedonaga tobouti khasilam wala, ke?

 

Photo: Y. Tom’tavala 2008

 

 

SIBURERUNA 4. Mweuya, Jan. 2008. Tevila mtosi gugwadi bikipewarisa olopola Kiriwina High School nabweya bugiyu? Sitana inukwarisa pela wabouti wala latayomwausa sikabosisu nabweya bugiyu? Bwena wala desi tavakham-makavasi e, gugwadiga khasi mwau igau avela biiyamata, ke?

Photo: Y. Tom’tavala 2008

 

 

 

 


 


SIBURERUNA 5. Dasimlasi Kilivila masimlasi – gala tona simlela. Gala ibwadi bitakhatuyawanasi tuvela. Tomota bogwa ekomsausa khai, khawelu deli pwepwaya. Gugwadi biginisi bibwena, bisilaisa simla e, bineisi khabitam bwena pela khasibwena deli litusiya tuta makhateki.

 

SIBURERUNA 6. Kuitusisa mi Candidate bibwena! Photo: digim’Rina 2007 photo files


Gabena PNG Organic Law(kharewagela)  pela  Provincial deli Local Level Gabmanti.

Khena lagela wala 2007 lekapusi – khena amakhala tokugwela tapwaroru sitana iyogewagewasi wotetila. Min. I. Stephen,Yalakha June 28, 2007.

2008 olopola, Somare la National Alliance Party metoya ola luipuwaya e, mwada ekasari besa la memba (MP) tetala tetala, o district kwetala kwetala olopola PNG mwada khasivilavila makhasana K1 million e, kwetala district. Khatotila, khasesila bogwa, taga igau bitagisesa khena da Membasi bikasenisa bivalapula besa K1 million o, khena bilapi e, bisuvila khadatala ituwari.

Kwevilesi valu, makhala Lalela deli Tilakhewa, lataini sinanamsa ekatumkoilasi makhala. Khalabwena komwedona MPs pela MBP bikegatalasi e, kwematala tetu komedona wala electorates khasi vilavila bilaisa biloki igau kwetala electorate ipilasi. Kweyuwela tetu biloki kweyuwela electorate, kwetolula e, kwevasila tata komwedosi wala bikomkwetalasi. E, kwelimalaga bikeita vilavila biloki okhabala makhala omitibigwa pela kwekikekita projects – gimwalela votes! Kidamwa kharewaga bitugwari makhala e,MBP electorates bibanisa kweutona projects pela bipilasi valu.

Uula Gabena lekemapu makwa kwebogwa e, leselaga makwa kwevau LPV, pela kwebogwa sena khatubobuta. Avela wala tebiweki latomota e, biwini. Nasila goli khena leboutisa makhasana 1,000 taga pela uula  sena khomimisi tebudubadu candidates e, lewini wala. Makwa kwevau igau bikiri khalatau sitana tebaweki tobouti oluiga binagi towini. Besa uula niganaga wabouti bitanagi tetolu. Pela nasila goli khena lekukugwa tetala makhasana 3,000 lakesa, taga avetuta khatumkoila bisui, e mtosi opwepwaya bilaguvasi wala. Bimweeya avela mtona towini biwa khena makhasana 6,000. Sitana khalabwena makhala - mtona towini bogwa sitana tebaweki tomota magisi – galaga mwada makhasana wala 1,000. Kidamwa teyu wala tetolu, besa igau bikoiki valu mtona towini e, bitoilaki wala mtosi leboutisa. Komwedonaga tomota gala wala – khapisisi wala. Uula LPV lesui makhala khala nanamsa.

Mokwita goli gala bitayakhari toGoodenough Ronnie Kaitolele. Sitana bwena paisewa ivagi e, isaiya Kilivila latomatala candidates ibwena. Taga ula khananola besa vakhela Party (PPP) wala lapeula ivigaki ivabwadi Goodenough.

Tukwaukwa avakhana e, Romwasai Tebei letokhewa ikabweri ula nigada mitaga ikatuloluta besa candidates. Iboda candidates binigadasi pela titolesi olumolesi bimigileu weluiga tomota khala kimigileu. Kweyu wala makhala khasigigisa (June 26, ’07 – Tukwaukwa).

Besa pikekita wala ipilasi khananola amakhala candidate tetala tetala sipeula pela bisesilasi avetuta Vote 1 leinakusa e biluwepelasiga bilokisa Vote 2.

Gala tanukwarisa avakha uula gala iboutisi. Khena ikatoulasi, khena ilosa obwarita, olaodila o, khena okwedadina. Khena bo lekarigasi o, khena yagasi isisu wa list mitaga ikatumapusa o, i-itoperisa. Taga vakhela bo bwena.

Yakidasi gala wala – sena tatomwesa opwepwaya. Mwada khevekhala namba pela vote 1 Leonard, taga lekau 3,973 wala! Mapela mwada dakhematalasi taga binei 8,187 tuvela e biyosi ‘Absolute Majority’. Sena tebudubadu candidates, mapela gala tawaweya metoya Vote 1.

Makhasana June 2008, APNG lesinisi kheyoyowa latuta tuvela. Khetala, kwetala wiki – oSabata wala bikutakota e, biyoyowa.